Αριθμ. πρωτ.: 4096/18.1.2016 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2016

Αριθμ. πρωτ.: 4096/18.1.2016 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2016

Αριθμ.πρωτ: 4096/18.01.2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΟΑΕΔ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γ' ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - A3
Τ.Θ. 77117/171510
Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2016.


Σας κοινοποιούμε τη νέα εγκύκλιο που αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2016 η οποία συντάχθηκε βάσει της με αριθμό 3029/71/ 15.12.2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (ΦΕΚ 2988/τεύχος Β'/31.12.2015), με την οποία επικυρώθηκε η με αριθμό 641/45/8.12.2015 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ.Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Α3
Α.ΛΑΖΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Τμημ/ρχης Δ/σης
Α. Αναγνώστου

Πηγή: Taxheaven