Αριθμ. Γ3γ/οικ. 2180/12.1.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ.98494/21−12−2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας

Αριθμ. Γ3γ/οικ. 2180/12.1.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ.98494/21−12−2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας

Αριθμ. Γ3γ/οικ. 2180

(ΦΕΚ Β' 28/15-01-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφο 1 περ. Γ του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114), «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ9/οικ.70521/14.8.2014 (ΦΕΚ 2243/ Β΄/18−8−2014) υπουργική απόφαση: «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ.62448/13−8−2015 υπουργική απόφαση με θέμα: «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας», όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. Υ9α/οικ 62558/15.7.2014 (ΦΕΚ 2111 Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.»

9. Την υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 70521 (ΦΕΚ Β΄ 2243/18.8.2014) υπουργική απόφαση Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων.

10. Την υπ’ αριθμ. B2β/οικ. 98120/18−12−2015 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

11. Την υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ.98494/21.12.2015 με θέμα: «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων.» (ΦΕΚ Β΄ 2816/22−12−2015).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Την τροποποίηση στην Γ3γ/οικ.98494/21.12.2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2816/22−12−2015 (τ.Β΄) στη σελίδα 33229, ως προς τον εσφαλμένο πίνακα, ήτοι το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

Βλέπε συνημμένο αρχείο

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠηγή: Taxheaven