Αριθμ. οίκ. 81590/ 1446/ Φ.4.2./28.12.2015 Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)»

Αριθμ. οίκ. 81590/ 1446/ Φ.4.2./28.12.2015 Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)»

Αριθμ. οίκ.81590/1446/Φ.4.2.

(ΦΕΚ Β' 3002/31-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6, 7, 9 και 14 του Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α'63).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011, «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α' 32).

3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011, «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, (Α' 98).

5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και λοιπές διατάξεις» (Α' 112), όπως ισχύει.

6. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις», (Α' 102), όπως ισχύει.

7. Το άρθρο 8 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.ΤΑ.» (Α' 102), όπως ισχύει.

8. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 75), όπως ισχύει.

9. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.

10. Το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 44).

11. Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (α' 114) «Κύρωση του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», όπως ισχύει.

12. Τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις (Α' 47).

13. Το Π.δ. 70/15 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

14. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116) και (Α' 121).

15. Το π.δ. 75/2015 « Διορισμός Υφυπουργών» (Α' 117).

16. Το Π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει (Α' 176), όπως ισχύει.

17. Το Π.δ. 99/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Α' 166), όπως ισχύει.

18. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει.

19. Το Π.δ. 78/1988 (Α' 34), «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών», όπως ισχύει.

20. Το Π.δ. 79/2004 (Α' 62) «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)», όπως ισχύει.

21. Το Π.δ. 455/1976 (Α' 169) «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεων εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών», όπως ισχύει.

22. Το Π.δ. 231/1998 (Α' 178) «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

23. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 (Β' 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75)».

24. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/2010(Βΐ334) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκηση της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010 (Α' 63), όπως ισχύει.

25. Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/2010 (Β' 1561) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα Ε.Κ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Δ0ΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης (Β' 261) και την αριθμ. Υ.Α.Π./Φ. 19.7/166/2013 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 401).

26. Την υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 68225/1135/9-11-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη» (Β' 2405).

27. Την αριθμ. οικ. 33497/456/29-5-2015 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στους: Γενική Γραμματέα επί θεμάτων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β του π.δ. 109/2014, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του π.δ. 109/2014, όπως ισχύει» (Β' 1008).

28. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10010/6-4-2015 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 'με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού' στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) κατά λόγο αρμοδιότητας της υπ' αριθμ. Υ95/20.02.2015 απόφασης Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β')» (Β' 635).

29. Την αριθμ. οικ. 26398/2015 απόφαση του πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΥΟΔΔ 315).

30. Την με αρ. Υ.Α. 2/30508/0004/5-5-2015 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής 'Με εντολή Υπουργού' στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομικών και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β' 785), όπως ισχύει.

31. Την αριθμ. οικ. 43492/5569/30-8-13 κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β' 2336).

32. Την αριθμ.οικ. 13929/929/11-3-2014 εγκύκλιο του Υφυπουργού ΥΠΥ.ΜΕ.ΔΙ., «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 όπως ισχύει» (ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ) και οικ.31927/2097/26-5-2014 εγκύκλιο του Υφυπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ: ΒΙΙΩ1-6ΝΝ).

33. Την αριθμ. 16318/13-7-2012 εγκύκλιο του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. «Ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ. και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές» (Α.Δ.Α. Β41ΞΧ-30 Α).

34. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επαγγελματιών και επιχειρηματιών στην πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και την ανάγκη διόρθωσης των δικαιολογητικών για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

35. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι κάτωθι διαδικασίες που αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απλουστεύονται και μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης:
• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.
• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.
• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένων πλυντηρίων και λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων.
• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.
• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων.
• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων.

2. Τα νέα έντυπα και οι προθεσμίες των διαδικασιών, που αναφέρονται στην παρ. 1, είναι συνημμένα στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας χορηγεί στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο επαγγελματία, μετά από αίτηση του, για κάθε περίπτωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς και λειτουργίας μιας επιχείρησης, την αντίστοιχη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας. Η βεβαίωση χορηγείται, εφ' όσον πιστοποιηθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία της επιχείρησης και κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αναγγελία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Με εντολή Υπουργού Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης
Π. ΤΡΙΑΡΧΗΣ

Με εντολή Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Η Γενική Γραμματέας
Θ. ΠΕΡΚΑΠηγή: Taxheaven