Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1002355 ΕΞ 2016/11.1.2016 Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 εφαρμόζονται σε απαιτήσεις από παραγραφέντα μερίσματα τόσο των εισηγμένων (διαπραγματεύσιμων) μετοχών όσο και των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1002355 ΕΞ 2016/11.1.2016 Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 εφαρμόζονται σε απαιτήσεις από παραγραφέντα μερίσματα τόσο των εισηγμένων (διαπραγματεύσιμων) μετοχών όσο και των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1002355 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ   
Πληροφορίες : Χ. Λιβιτσάνου
Τηλέφωνο : 210 3375456
ΦΑΞ    : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 εφαρμόζονται σε απαιτήσεις από παραγραφέντα μερίσματα τόσο των εισηγμένων (διαπραγματεύσιμων) μετοχών όσο και των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αριθμ. 319/2014 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β' Τμήμα), που έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία κατ' ορθή ερμηνεία του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942, μετά την πάροδο της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής ή τυχόν βραχύτερης συμβατικής αποσβεστικής προθεσμίας, το Δημόσιο καθίσταται δικαιούχο της παραγεγραμμένης αξίωσης οποιουδήποτε μετόχου για καταβολή του οφειλόμενου μερίσματος εκ μέρους ανώνυμης εταιρίας, έστω και αν η αξίωση αυτή προέρχεται από μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ε. ΣΑΪΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven