ΠΟΛ.1271/19.12.2015 Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1185/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1949) «Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο»

ΠΟΛ.1271/19.12.2015 Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1185/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1949) «Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο»

ΠΟΛ 1271/2015

(ΦΕΚ Β' 3001/31-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις:

α) των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν. 3943/2011 (Α΄ 66), περί δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο,

β) των άρθρων 2, 4, 5 παρ. 2β, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 22 παρ. 9 και 24 του Ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύουν,

γ) του Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν,

δ) του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας», όπως ισχύουν,

ε) του Π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

στ) του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύουν,

ζ) του Π.δ.73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός του Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. α) Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1185/1.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1949) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο»,

β) την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως ισχύει.

γ) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (Β΄ 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

δ) Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26.3.2015 (Β΄ 543) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών»,

ε) την υπ’ αριθμ. Υ14/7.10.2015 (Β΄ 2144) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

3. Την ανάγκη εναρμόνισης της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1185/1.9.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αφενός με τις διατάξεις του Ν. 4174/2013, και αφετέρου με τις διατάξεις του νέου οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 111/2014).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1185/1.9.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών οι λέξεις: «Αναρτώνται συνολικές ληξιπρόθεσμες κατά Κ.Ε.Δ.Ε., βασικές οφειλές προς το Δημόσιο άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ βεβαιωμένες, ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Αναρτώνται συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές, σύμφωνα με τον Ν. 4174/2013 και το Ν.δ. 356/1974, προς το Δημόσιο άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα». Στο ίδιο άρθρο μετά τις λέξεις: «των ανωτέρω οφειλών που δημοσιοποιούνται προστίθενται» διαγράφονται οι λέξεις «και οι» και προστίθενται οι λέξεις «τόκοι, πρόστιμο,».

2. Όπου στις περιπτώσεις 5 και 6 του άρθρου 2, στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 και στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1185/1.9.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ), στο εξής νοείται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 οι λέξεις: «www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «www.publicrevenue.gr της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Η περίπτωση 4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1185/1.9.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών καταργείται και οι επόμενες περιπτώσεις του άρθρου αυτού αναριθμούνται.

4. Η περίπτωση β) του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1185/1.9.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται και προστίθενται στο τέλος αυτής περιπτώσεις γ) και δ) ως εξής:
«β) Οι οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου, γ) οι οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης και δ) οι οφειλές αποβιωσάντων οφειλετών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven