Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1005511 ΕΞ 2016/14.1.2016 Απαλλαγή ή μη από το Φ.Π.Α. υπηρεσιών θεραπευτή κάλων, νυχιών και νυχιών και κάλων με πτυχίο Ποδιάτρου - Ποδολόγου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με Τ.Ε.Ι.

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1005511 ΕΞ 2016/14.1.2016 Απαλλαγή ή μη από το Φ.Π.Α. υπηρεσιών θεραπευτή κάλων, νυχιών και νυχιών και κάλων με πτυχίο Ποδιάτρου - Ποδολόγου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με Τ.Ε.Ι.

Αθήνα, 14.01.2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1005511 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ»
   
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3645832
Fax: 210-3645413
e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Απαλλαγή ή μη από το Φ.Π.Α. υπηρεσιών θεραπευτή κάλων, νυχιών και νυχιών και κάλων με πτυχίο Ποδιάτρου - Ποδολόγου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με Τ.Ε.Ι..

Σχετ.: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1137742/13.10.2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση, του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το κατά πόσον απαλλάσσονται ή όχι από το Φ.Π.Α., οι υπηρεσίες θεραπευτή κάλων, νυχιών, και νυχιών και κάλων με πτυχίο Ποδιάτρου - Ποδολόγου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του Άρθρου 132 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, προβλέπεται ότι τα κράτη - μέλη απαλλάσσουν από το Φ.Π.Α., τις παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης των ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, όπως καθορίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος - μέλος.

2. Σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του Άρθρου 62 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α'/23.04.2010), απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παροχές ιατρικής περίθαλψης οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Επομένως, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., μόνο τα ανωτέρω παραϊατρικά επαγγέλματα τα οποία απαριθμούνται περιοριστικά στη γραμματική διατύπωση του ως άνω άρθρου.

3. Περαιτέρω με την ΠΟΛ.1100/24.6.2010, διευκρινίστηκε ότι η ανωτέρω απαλλαγή καλύπτει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διάγνωση, περίθαλψη, πρόληψη και στο μέτρο του δυνατού θεραπεία ασθενειών ή ανωμαλιών της υγείας του ανθρώπου, οι οποίες πραγματοποιούνται από ιατρούς ή οδοντιάτρους στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επίσης, με την ίδια ΠΟΛ., διευκρινίστηκε ότι η απαλλακτική διάταξη της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., καλύπτει και τις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης που παρέχονται από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Επομένως, η ΠΟΛ.1100/24.6.2010, με τις οδηγίες και τις διευκρινίσεις που παρέχει, επιβεβαιώνει το εύρος των παραϊατρικών επαγγελμάτων τα οποία απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α..

4. Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία μας επισυνάψατε, το πτυχίο Ποδιάτρου - Ποδολόγου του πελάτη σας, έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο μόνο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Ελληνικά Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), χωρίς αντιστοιχία προς τις υπάρχουσες στα Τ.Ε.Ι. ειδικότητες βάσει της Πράξης του Προέδρου του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με Αριθμό Πράξης XX-XX/20XX. Επίσης, όπως μας αναφέρετε στο έγγραφό σας, το επάγγελμα του Ποδιάτρου - Ποδολόγου, εντάσσεται ως έννοια και αντικείμενο στα παραϊατρικά επαγγέλματα.

5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ουδετερότητας του Φ.Π.Α. το κρίσιμο σημείο για την χορήγηση ή όχι της απαλλαγής, δεν είναι ο επιλεχθείς ΚΑΔ, αλλά η φύση της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας.

6. Τυχόν διευκρινίσεις ή ατομικές διοικητικές λύσεις, οι οποίες δίνονται, κατά καιρούς, από τις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα ως προς τις νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες διέπουν ή σχετίζονται με ζητήματα της αρμοδιότητάς τους. Συνεπώς, το αναφερόμενο στο ερώτημά σας έγγραφο, της πρώην Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος καθορίζει ζητήματα φορολογικής μεταχείρισης εισοδήματος και όχι Φ.Π.Α..

7. Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπηρεσίες θεραπευτή κάλων, νυχιών και νυχιών και κάλων από ελεύθερο επαγγελματία Ποδίατρο - Ποδολόγο, με αντίστοιχο ισότιμο με Τ.Ε.Ι. πτυχίο, δεν εμπίπτουν στην απαλλακτική διάταξη της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. Συνεπώς, ο πελάτης σας πρέπει να υπολογίζει στην αμοιβή του Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή (23%), έχοντας όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποκειμένων στο φόρο προσώπων (υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών κλπ), όπως αυτές προβλέπονται στον Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Ακριβές Αντίγραφο   
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

Πηγή: Taxheaven