ΔΔΑΔ Γ 1005972 ΕΞ 2016/18.12.2015 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων συγκεκριμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδ/νσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ γείου Οικονομικών.

ΔΔΑΔ Γ 1005972 ΕΞ 2016/18.12.2015 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων συγκεκριμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδ/νσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ γείου Οικονομικών.

ArrayΠηγή: Taxheaven