Αριθ. πρωτ.: ΕΜΠ 18/0004/15.1.2016 Διορισμός του Κωνσταντίνου Χρήστου του Δημητρίου στη θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθ. πρωτ.: ΕΜΠ 18/0004/15.1.2016 Διορισμός του Κωνσταντίνου Χρήστου του Δημητρίου στη θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ: ΕΜΠ 18/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΘΕΜΑ: «Διορισμός του Κωνσταντίνου Χρήστου του Δημητρίου στη θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 45, 46 και 53 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.

β) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» (Α' 253).

γ) της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3842/2010 «Αντικατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α' 58).

δ) της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 131).

ε) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας: Ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

στ) του άρθρου 31 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α' 208).

ζ) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178).

η) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α' 113).
 
θ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116). 

ι) της Αριθμ. Υ14/03.10.2015 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β' 2144).

ια) του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176).

ιβ) της Αριθμ. Υ30/12.10.2015 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτριο Παπαγγελόπουλο» (Β' 2183).

2.  Την Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 00876ΕΞ2015 ΕΜΠ / 03.12.2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση του Παναγιώτη Δάνη του Διονυσίου από τη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 900).

3. Το γεγονός της απουσίας του Υπουργού Οικονομικών, για υπηρεσιακούς λόγους, στο εξωτερικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Διορίζουμε τον Κωνσταντίνο Χρήστου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Ρ 688916), δικηγόρο (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 25641), στη θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.

(Αριθμός βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8548867198/15.01.2016).

(Αριθμός Βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 669/15.01.2016).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
για τον ίδιο ατομικά και αντί του απουσιάζοντος στο εξωτερικό, για υπηρεσιακούς λόγους, Υπουργού Οικονομικών (Π.Δ.73/2015-Α' 116 και αρθρ.45 παρ.3 και 46 παρ.4 του Π.Δ 63/2005-Α'98)
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Πηγή: Taxheaven