Αριθμ. ΔΤΔ Β 5026618 ΕΞ 2015/29.11.2015 Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το οικονομικό έτος 2015

Αριθμ. ΔΤΔ Β 5026618 ΕΞ 2015/29.11.2015 Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το οικονομικό έτος 2015

Αριθμ. ΔΤΔ Β 5026618 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 3005/31-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14−11−1975 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR» που κυρώθηκε με το Ν.1020/1980 (ΦΕΚ 32/Α/5−2−1980).

2. Την αριθμ. T. 1861/34/B0019/15−4−2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836/Β/12−5−2008), «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό καθώς και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 8 αυτής, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: «Ο εξουσιοδοτούμενος ....... προβαίνει στην είσπραξη δικαιωμάτων για κάθε δελτίο TIR. Η διατίμηση κάθε δελτίου TIR καθώς και κάθε τίτλου μεμονωμένης εγγύησης κοινοτικής/κοινής διαμετακόμισης καθορίζεται κάθε έτος με Απόφασή μας..»

3. Την αριθμ. Ο.688/26/Β0019/5−8−2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1691/Β/22−8−2008), «Περί ανάθεσης−εξουσιοδότησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ)».

4. Την από 19−12−2006 Πράξη Μεμονωμένης Εγγύησης με Τίτλους, της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), η οποία έγινε αποδεκτή στις 22−12−2006 από την 19η Δ/νση, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

5. Την αριθμ. πρωτ. Δ19Β 5015290 ΕΞ 23.6.2014 ΑΥΟ (ΑΔΑ:6ΙΜΥΗ−ΨΕΞ, ΦΕΚ 1913/Β/15−7−2014) «Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το οικονομικό έτος 2014»

6. Το με αριθμ. πρωτ. Α9/0772/19−5−2014 της ΟΦΑΕ με το οποίο υπεβλήθησαν ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως έτους 2013 καθώς και τα με αριθμ. πρωτ.Α9/1714/14−11−2014, Α9/1841/15−12−2014 και Α8/1/1133/27−8−2015 έγγραφα της ίδιας ομοσπονδίας με τα οποία υπεβλήθη ο προϋπολογισμός για το 2015 και αντίγραφα τιμολογίων αγοράς δελτίων TIR από το διεθνή οργανισμό IRU

7. Το με αριθμ. πρωτ. Α9/0512/ 7−4−2015 έγγραφο με το οποίο υπεβλήθησαν ο ισολογισμός έτους 2014, ο ταμειακός απολογισμός των σχολών ΣΕΚΑΜ − ΣΕΚΟΟΜΕ έτους 2014 και ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός έτους 2015

8. Τον προϋπολογισμό του 2015, στον οποίο εμφανίζεται μείωση των πωλήσεων των δελτίων TIR και των μεμονωμένων εγγυήσεων με τίτλους

9. Το με αριθμ. πρωτ. Α8/1/1075 /10−8−2015 έγγραφο με το οποίο η ΟΦΑΕ κοινοποιεί στην υπηρεσία μας την κατάθεση ποσού αποθεματικού και διαβιβάζει αντίγραφο κίνησης του, προβλεπόμενου στο άρθρο 8 της αριθμ. πρωτ. Τ1861/34/Β0019/15−4−2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836Β/12−5−2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. πρωτ. Δ19Β 5018839 ΕΞ2013 ΑΥΟ (ΑΔΑ:ΒΕΖΕΗ−Τ7Δ, ΦΕΚ1303/Β΄/30−5−2013), ειδικού έντοκου λογαριασμού για το τρέχον οικονομικό έτος. Από το ως άνω αντίγραφο της κίνησης αποδεικνύεται η ύπαρξη ολόκληρου του ποσού του αποθεματικού (συμπεριλαμβανομένων όλων των προηγούμενων ετών)

10. Την αριθμ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144/ 6−10−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»

11. Τις διατάξεις της τελευταίας περιόδου της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 10 της παραγράφου 4 της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222), «Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα Εσόδων», η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 της από 10−6−2014 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄136), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4303/2014 (ΦΕΚ Α΄231)

12. Την αριθμ. πρωτ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (ΦΕΚ Β΄2294/22−10−2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι τιμές πωλήσεως των Δελτίων TIR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το οικονομικό έτος 2015, ως ακολούθως:

α. ΔΕΛΤΙΑ TIR
− 20φυλλο δελτίο TIR: εβδομήντα πέντε (75) ευρώ ανά τεμάχιο.
− 14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ ανά τεμάχιο.
− 4φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα δύο (52) ευρώ ανά τεμάχιο.

β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
− Περιορισμένης ισχύος: Είκοσι πέντε (25) ευρώ.
− Απεριορίστου ισχύος: Είκοσι επτά (27) ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven