Αριθ. πρωτ.: οικ. 1523/18.1.2016 Επικαιροποίηση στοιχείων εκκρεμοτήτων διορισμών / προσλήψεων τακτικού προσωπικού που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ και δεν καλύπτονται από εκδοθείσες αποφάσεις κατανομής προ

Αριθ. πρωτ.: οικ. 1523/18.1.2016 Επικαιροποίηση στοιχείων εκκρεμοτήτων διορισμών / προσλήψεων τακτικού προσωπικού που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ και δεν καλύπτονται από εκδοθείσες αποφάσεις κατανομής προ

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 1523

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α
Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων
Προσωπικού Τ.Α

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
Υπεύθ. Ενημέρωσης : Ως πίνακας 1.

Εγκύκλιος 2

Θέμα : Επικαιροποίηση στοιχείων εκκρεμοτήτων διορισμών / προσλήψεων τακτικού προσωπικού που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ και δεν καλύπτονται από εκδοθείσες αποφάσεις κατανομής προσωπικού


Σχετ.: Η υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α / 295 /οικ.7058/11-3-2015 Εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΔΑ: 7ΧΞΥ465ΦΘΕ-Β7Ρ)

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2015 και με στόχο την ορθολογική κατανομή του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη σταδιακής ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης των περιλαμβανομένων σε πίνακες διοριστέων παρελθόντων ετών, με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο (και ειδικότερα την παράγραφο Β. αυτής) κλήθηκαν οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα, να γνωστοποιήσουν:

(α) τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών τους για διορισμό/πρόσληψη τακτικού προσωπικού (μόνιμου και αορίστου χρόνου), κατά κατηγορία και κλάδο / ειδικότητα, προκειμένου οι ανάγκες αυτές να συνεκτιμηθούν για το συνολικό προγραμματισμό προσλήψεων, και

β) ποιες από τις ως άνω ανάγκες καλύπτονται από τις εκκρεμότητες διορισμών/προσλήψεων που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το Α.Σ.Ε.Π.

Τα εν λόγω στοιχεία καταγράφηκαν από τους φορείς στον «Πίνακα του Παραρτήματος 2.» (συνημμένο της ανωτέρω Εγκυκλίου), συγκεντρώθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή από την υπηρεσία μας και εστάλησαν στην προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση, για τις περαιτέρω ενέργειές της. Δεδομένης ωστόσο της παρέλευσης μηνών από τη συγκέντρωση των στοιχείων που αφορούσαν στις εκκρεμότητες διορισμών / προσλήψεων, του προσανατολισμού της Εγκυκλίου στις ανάγκες έτους 2015, της μη ανταπόκρισης του συνόλου των φορέων σε αυτή καθώς και της ελλιπούς ή και λανθασμένης συμπλήρωσης ορισμένων πεδίων του πίνακα από τους ίδιους τους φορείς, κρίνεται επιβεβλημένη η επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν στις εκκρεμότητες διορισμών με αφετηρία τα στοιχεία που συλλέχθηκαν με την προαναφερθείσα Εγκύκλιο και τη διόρθωση-
συμπλήρωση-τροποποίησή τους, όπου αυτό απαιτείται, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία, ακρίβεια και πληρότητα της απαιτούμενης πληροφόρησης.

Δεδομένου ότι στόχος είναι ο προγραμματισμός της έκδοσης αποφάσεων κατανομής, ώστε σταδιακά να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης των περιλαμβανομένων σε οριστικά αποτελέσματα ΑΣΕΠ όλων των ετών, απαιτείται επίσης να διασφαλιστεί η συλλογή πληροφόρησης για το ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ τακτικού προσωπικού (μόνιμου και αορίστου χρόνου), κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας και κλάδου/ειδικότητας που υφίστανται σήμερα στους φορείς, και οι οποίες :
- απορρέουν από πίνακες διοριστέων ή από αντικατάσταση-αναπλήρωση διοριστέων με σχετικές αποφάσεις του ΑΣΕΠ και παράλληλα
- δεν καλύπτονται από αποφάσεις κατανομής που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα (π.χ από την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/ΦΕΚ Β'2896)

Συναφώς επισημαίνεται ότι απόφαση κατανομής απαιτείται και για τις περιπτώσεις όπου το ΑΣΕΠ διαθέτει με απόφασή του επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για αντικατάσταση- αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός 1 έτους από το διορισμό του. Δεν απαιτείται ωστόσο απόφαση κατανομής όταν οι αποφάσεις ΑΣΕΠ αφορούν σε αντικαταστάσεις-αναπληρώσεις διοριστέων των συγκεκριμένων περιπτώσεων, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε προηγούμενες αποφάσεις κατανομής (άρθρο ένατο, παρ.21 ν.4057/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 8 του ν.4275/2014).

Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν θα πρέπει να καταγραφούν άλλου τύπου εκκρεμότητες διορισμών/προσλήψεων που απορρέουν από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις ή ειδικές διατάξεις , (συγγενείς θανόντων, διακριθέντες αθλητές κλπ).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και προς διευκόλυνσή σας αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, ως συνημμένο της παρούσης, αρχείο xls με την ονομασία «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΑΔΑ: 7ΧΞΥ465ΦΘΕ-Β7Ρ» (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), στο οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των εκκρεμοτήτων διορισμών που κατέγραψαν οι φορείς στον «Πίνακα Παραρτήματος 2» της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου (υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α / 295 /οικ.7058/11-3-2015 Εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού) για κάθε κλάδο/ειδικότητα και εκπαιδευτική βαθμίδα (καταγράφονται και οι μηδενικές τιμές των εκκρεμοτήτων που προέκυψαν από τη στήλη της δήλωσης των αναγκών).

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο αρχείο έχουν προκύψει μετά από επεξεργασία της πληροφόρησης που κατέγραψαν οι φορείς, από την υπηρεσία μας, στο πλαίσιο προσπάθειας εναρμόνισης αυτών με τις ανάγκες της παρούσης εγκυκλίου (π.χ έχουν προστεθεί στήλες για τους εποπτεύοντες φορείς, έχουν αφαιρεθεί εκκρεμότητες διορισμών που καλύπτονται από εκδοθείσες αποφάσεις κατανομής ή που δεν αφορούν οριστικά αποτελέσματα ΑΣΕΠ, όπως δικαστικές αποφάσεις, συγγενείς θανόντων κλπ).

Σε ειδικές στήλες του συγκεκριμένου αρχείου καταγράφονται με την ένδειξη «Χ» οι εγγραφές που εμφανίζουν προβλήματα συμπλήρωσης (λανθασμένη ή ελλιπής συμπλήρωση) καθώς και το είδος του προβλήματος. Στο αρχείο δεν εμφανίζονται οι φορείς οι οποίοι είτε απέστειλαν μόνο τον «Πίνακα Παραρτήματος 1» της εγκυκλίου (πίνακα στον οποίο δεν καταγράφονταν στοιχεία εκκρεμοτήτων διορισμών), είτε δεν απέστειλαν καθόλου στοιχεία.

Παρακαλούμε να εξεταστούν από το σύνολο των φορέων οι εγγραφές του αναρτώμενου αρχείου και να προβούν στις ακόλουθες, κατά περίπτωση, ενέργειες :Στη συνέχεια παρατίθενται τα πεδία του ΠΙΝΑΚΑ 2 και οδηγίες για τη συμπλήρωση τους.
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 2, μετά τη συμπλήρωσή του (όταν απαιτείται) θα πρέπει να μετονομαστεί σε «........(επωνυμία φορέα)-ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ» και να αποσταλεί ηλεκτρονικά (σε μορφή xls), μαζί με το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο του Υποδείγματος Α., το οποίο πρέπει να φέρει την ονομασία «....επωνυμία φορέα- ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΔ.Α» στη διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου t.datapta@ypes.gr έως τις 29 Ιανουαρίου 2016.

Αντίστοιχα, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση και έως την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να αποσταλεί και το διαβιβαστικό έγγραφο του Υποδείγματος Β., το οποίο πρέπει να φέρει την ονομασία «.......(επωνυμία φορέα)- ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΔ.Β», από τους υπόχρεους φορείς.

Το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να φέρει ως θέμα «.......(επωνυμία φορέα) - Εκκρεμότητες Διορισμών» και να συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ηλεκτρ. Μηνύματος.

Επισημαίνονται παράλληλα τα ακόλουθα :

> Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων του Πίνακα 2, με εξαίρεση τους φορείς που θα καταχωρήσουν «διαγραφή εγγραφής» στη στήλη 2, οι οποίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν μόνο τις στήλες 1 έως και 4 του Πίνακα. Για κάθε γραμμή εγγραφής του Πίνακα θα πρέπει να καταχωρούνται στοιχεία στις στήλες 1 έως και 4.

> Δεν θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση στη μορφή του ΠΙΝΑΚΑ 2, καθώς έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν περιορισμοί που διευκολύνουν την επεξεργασία των στοιχείων και διασφαλίζουν τη συσχέτισή τους με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α / 295 /οικ.7058/11-3-2015 Εγκυκλίου.

Δημιουργία νέου πίνακα εκ μέρους των φορέων, ελλιπής συμπλήρωση του Πίνακα 2 ή οποιαδήποτε παρέμβαση στη μορφή του, θα δυσχεράνει την επεξεργασία της συνολικής πληροφόρησης και συνεπάγεται την επιστροφή των αρχείων στους φορείς, προς επανασυμπλήρωση του σύμφωνα με τις τιθέμενες προδιαγραφές.

> Εφιστούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ σας στην ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων σύμφωνα με τις τιθέμενες οδηγίες, καθώς τα εν λόγω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη του περιεχομένου σχετικών Υπουργικών Απόφασης Κατανομής και ως εκ τούτου η εμφιλοχώρηση οποιουδήποτε λάθους ισοδυναμεί με αδυναμία εφαρμογής της Απόφασης αυτής από το φορέα.

> Τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο αφορούν όλους τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους καθώς και τους Συνδέσμους ΟΤΑ και τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, οι οποίοι θα πρέπει να ανταποκριθούν αποστέλλοντας κατά περίπτωση την απαιτούμενη πληροφόρηση στην υπηρεσία μας. Κάθε υπόχρεος φορέας πρέπει να αποστείλει αποκλειστικά τη δική του, κατά περίπτωση, πληροφόρηση με ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα ( δηλ. δεν πρέπει να αποστέλλονται πίνακες που ενσωματώνουν πολλούς φορείς ή δήμος να αποστείλει στοιχεία και για τα νομικά του πρόσωπα).

> Η αποστολή της απαιτούμενης πληροφόρησης καθώς και η σύνταξη του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος και τα κατωτέρω υποδείγματα, ενώ δεν πρέπει να πραγματοποιούνται πολλαπλές αποστολές των ίδιων στοιχείων/εγγράφων. Στην εξαιρετική περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος με επισύναψη λανθασμένου ή ελλιπή πίνακα ή μη συμπερίληψη του απαιτούμενου διαβιβαστικού εγγράφου, θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου πλήρες ηλεκτρονικό μήνυμα, έχοντας ως θέμα θέμα «........(επωνυμία φορέα)-Εκκρεμότητες Διορισμών-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ».

Πίνακας 3 Υπευθύνων για παροχή πληροφόρησης (ΠΡΟΣΟΧΗ: το όνομα του κατά περίπτωση υπευθύνου θα πρέπει να καταγραφεί στο «θέμα» του ηλεκτρονικού μηνύματος)Το παρόν, μετά των συνημμένων αρχείων του μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «Το Υπουργείο - Εγκύκλιοι/Αποφάσεις» ( http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/ ). Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις επί της συγκεκριμένης εγκυκλίου μπορούν επίσης να αναζητούνται στην ενότητα του δικτυακού τόπου του Υπουργείου «Το Υπουργείο | Συχνές Ερωτήσεις | Θέματα παρακολούθησης και επεξεργασίας στοιχείων προσωπικού ΤΑ
(http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/Parakolouthisi EpexergasiaTA/)


Ο Γενικός Γραμματέας
Κώστας Πουλάκης

Πηγή: Taxheaven