Κ.Υ.Α. αριθ. 123/4.1.2016 Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Κ.Υ.Α. αριθ. 123/4.1.2016 Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Αριθ. 123

(ΦΕΚ Β' 35/18-01-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 136 παρ. 9 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

β) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

γ) Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Β΄ 116), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ) Την υπ’ αριθ. Υ. 10/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2109) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα.

ε) Την υπ’ αριθ. Υ.6/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2109) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα.

στ) Την υπ’ αριθ. Υ. 56/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2291) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου.

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητος αλλοδαπού, τα οποία είχαν εκδοθεί από τα Τμήματα Αλλοδαπών, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και από τις Υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων εφόσον:

• Οι άδειες παραμονής ή τα δελτία ταυτότητας αλλοδαπού έληξαν ή δεν ανανεώθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της παρούσας και

• ο πολίτης τρίτης χώρας συνεχίζει να παραμένει στην Ελλάδα μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

2. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής κατατίθεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.

3. Η άδεια διαμονής, υπό την επιφύλαξη συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εκδίδεται με διάρκεια ισχύος ενός έτους, παρέχει πρόσβαση στην μισθωτή εργασία, στην παροχή υπηρεσιών ή έργου, καθώς και σε επιχειρηματική δραστηριότητα και ανανεώνεται ανά διετία, για τον ίδιο λόγο. Η ανωτέρω άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί και για έναν από τους λόγους του Ν. 4251/2014, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

4. Άδεια διαμονής χορηγείται και στους/στις συζύγους, τους κατιόντες σε ευθεία γραμμή και στους απευθείας ανιόντες του αιτούντος, εφόσον διέμεναν στη χώρα έως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.

5 Σε ανήλικους κατιόντες, χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 70 του Ν. 4251/2014.

Άρθρο 2

1. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής για τον ανωτέρω σκοπό, ο ενδιαφερόμενος ή το μέλος της οικογένειας οφείλει να προσκομίσει:

α. Έντυπο αίτησης.

β. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την υφιστάμενη προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν.

Στα αναγνωρισμένα από τη χώρα μας ταξιδιωτικά έγγραφα περιλαμβάνονται και τα «British overseas citizen passport» διαβατήρια που φέρουν μια εκ των ακολούθων ενδείξεων: «British Nationals (Overseas)», «British Overseas Territories Citizens», «British Overseas Citizens», «British Subjects» ή «British Protected Persons».

δ. Αντίγραφο προηγούμενης άδειας παραμονής ή δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού για τους συντηρούντες.

ε. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για την απόδειξη της ιδιότητας μέλους οικογένειας του αιτούντος και

στ. Αποδεικτικά διαμονής στη χώρα για τα μέλη οικογένειας.

ζ. Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4251/2014.

η. Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

2. Για την ανανέωση της ανωτέρω άδειας διαμονής, ο ενδιαφερόμενος ή το μέλος της οικογένειας οφείλει να προσκομίσει:

α. Έντυπο αίτησης.

β. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την υφιστάμενη προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν.

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος.

ε. Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4251/2014.

στ. Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

Άρθρο 3

Άδεια διαμονής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση μπορεί να χορηγηθεί σε αλλοδαπό που επικαλείται ομογενειακή ιδιότητα αλλά δεν κατέχει προηγούμενο τίτλο διαμονής από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, εφόσον δεν υφίσταται δυνατότητα υπαγωγής του στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους ομογενείς που προέρχονται από την Αλβανία, την Τουρκία ή χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, για τους οποίους ισχύουν οι επιμέρους ειδικότερες διατάξεις.

Ο ανωτέρω τίτλος χορηγείται και στα μέλη οικογένειας, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει για τον σκοπό αυτό να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1, πλην του προηγούμενου τίτλου διαμονής.

Για τους δικαιούχους αυτής της κατηγορίας η ομογενειακή ιδιότητα αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα ελληνικών αρχών ή αρχών του εξωτερικού, όπως εγγραφές σε δημοτολόγια ή προξενικά μητρώα, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η ελληνική καταγωγή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΠηγή: Taxheaven