Αρ. πρωτ.: 5997/20.1.2016 Δυνατότητα μεταφοράς χρέωσης και είσπραξης «τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ» του 2015 σε επόμενο έτος

Αρ. πρωτ.: 5997/20.1.2016 Δυνατότητα μεταφοράς χρέωσης και είσπραξης «τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ» του 2015 σε επόμενο έτος

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 5997
Σχετ. 130695/16-12-15, 46/31-12-15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑ;ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ

Tαχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ. : 101 81
Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη
Τηλέφωνο : 210 -38 93 303
210 – 38 43 391
Fax : 210 – 38 38 981

ΘΕΜΑ : Δυνατότητα μεταφοράς χρέωσης και είσπραξης «τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ» του 2015 σε επόμενο έτος.

Η Υπηρεσία μας έχει δεχθεί ερωτήματα σχετικά με το εν θέματι αντικείμενο και ιδίως σε συνδυασμό με την υποχρέωση που επιβάλλει η διάταξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 της ΚΥΑ 79752/30.12.2014 για την αποστολή τυχόν μη εισπραχθέντων τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ στη φορολογική διοίκηση για είσπραξη κατά Κ.Ε.Δ.Ε.1. Σχετικό είναι και το με ΑΠ 3694/10-12-2015 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.

Για το θέμα αυτό, σας ενημερώνουμε ότι είναι εφικτό και ορθό στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης να δοθεί στους υπόχρεους η δυνατότητα πληρωμής των τελών τήρησης Μερίδας για το έτος 2015 ταυτόχρονα με τις πληρωμές για το έτος 2016, αντί να βεβαιωθούν αυτά άμεσα για πληρωμή κατά Κ.Ε.Δ.Ε., δεδομένου ότι:

1. Η ρύθμιση είναι νέα και, ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις, δεν ήταν εξ αρχής σαφές ποιους συναλλασσόμενους αφορά, με αποτέλεσμα να υπάρχει σωρεία ερωτημάτων σχετικά, συνεπώς είναι εύλογο να μην αποσταλούν στη φορολογική αρχή ανείσπρακτα τέλη τήρησης Μερίδας πριν επιβεβαιωθεί ο σύννομος καταλογισμός τους.

2. Η ως άνω αναφερόμενη διάταξη της ΚΥΑ 79752/30.12.2014 δεν θέτει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να αποσταλούν στη φορολογική διοίκηση τα μη εισπραχθέντα τέλη τήρησης Μερίδας, συνεπώς είναι σύννομο να μην αποσταλούν άμεσα στη φορολογική αρχή τα ανείσπρακτα αυτά τέλη.

3. Η ενσωμάτωση των ανείσπρακτων τελών τήρησης μερίδας στις γενικότερες ρυθμίσεις διακανονισμού οφειλών μπορεί να οδηγήσει σε ζημία των Επιμελητηρίων (λόγω του χαμηλού ύψους των τελών αυτών), συνεπώς είναι ορθό να μην αποσταλούν στη φορολογική αρχή τα ανείσπρακτα τέλη τήρησης Μερίδας τουλάχιστον μέχρι την εύρεση λύσης (σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών).

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΓΕΜΗ προκειμένου να υποστηριχθεί η συν-είσπραξη των τελών αυτών με τα τέλη τήρησης μερίδας για το έτος 2016. Ωστόσο η τροποποίηση αυτή πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να αφορά αποκλειστικά και μόνο το έτος 2015. Τέλος τονίζουμε ότι κατόπιν των ανωτέρω και ειδικά και μόνο για τα οφειλόμενα σε αυτές τέλη τήρησης Μερίδας για το 2015 οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν θα πρέπει να προβούν σε βεβαιώσεις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. αυτών.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ

1 Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623 Β’) «Διαδικασία, χρόνος και τρόπος είσπραξης των ενιαίων ειδικών τελών» προβλέπεται ότι :
«Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ, τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.»
Πηγή: Taxheaven