Αριθμ. Γ3γ/60327/31.12.2015 Τρόπος αποζημίωσης δαπανών νοσηλείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οφειλομένων από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς προς τα υπαγόμενα πρόσωπα − δικαιούχους βάσει των διατάξεων του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ζημιά που υπέστησαν συνεπεία τροχα

Αριθμ. Γ3γ/60327/31.12.2015 Τρόπος αποζημίωσης δαπανών νοσηλείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οφειλομένων από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς προς τα υπαγόμενα πρόσωπα − δικαιούχους βάσει των διατάξεων του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ζημιά που υπέστησαν συνεπεία τροχα

Αριθμ. Γ3γ/60327

(ΦΕΚ Β' 3015/31-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31) Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» , όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4272/2014 (Α΄ 145).

2. Tις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν.δ. 4104/1960 (Α΄ 147), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 4476/1965 (Α΄ 103) και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 18 του Ν. 1654/1986 (Α΄ 177).

3. Τις διατάξεις του Β.δ. 226/23.2.1973 (ΦΕΚ Α΄ 66) «Περί τρόπου υπολογισμού δαπανών του ΙΚΑ, οφειλομένων προς τους ησφαλισμένους ή τα μέλη της οικογένειας των εκ προσγενομένης αυτοίς ζημίας παρά του εις αποζημίωσιν υποχρέου».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α΄) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ 98/ Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την με αριθμ. Υ25/6−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

10. Την με αριθμ. Α1β/ΓΠ.οικ.78726/14−10−2015 (ΦΕΚ 2257/Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας».

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 (ΦΕΚ 3054/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (ΦΕΚ 2456/Β΄/3−11−2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως ισχύει.

12. Το με αριθμ. ΔΒ3/οικ.30210/4−8−2015 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμ. 535 απόφαση της 232ης/9−7−2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

13. Την με αριθμ. Β2β/ΓΠ/98795/23−12−2015 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

αποφασίζουμε:

1. Τυχόν αξίωση των υπαγόμενων προσώπων − δικαιούχων από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς αποζημίωση νοσηλείας, για ζημία προκληθείσα σε αυτούς συνεπεία τροχαίου ατυχήματος όσον αφορά στην υγειονομική περίθαλψη σε είδος, νοσηλεία και φαρμακευτική δαπάνη, μεταβιβάζεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Ν.δ. 4104/1960 (Α΄ 147), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το ποσό μέχρι του οποίου η ως άνω αξίωση μεταβιβάζεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μεταβιβαζόμενη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αξίωση επί πραγματοποιηθεισών παροχών υγείας σε είδος, νοσηλεία και φαρμακευτική δαπάνη, περιλαμβάνει κάθε δαπάνη στην οποία υπεβλήθη ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτιμώμενη σύμφωνα προς τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, όπως εκάστοτε αυτός ισχύει, ανάλογα με την έκταση και τη διάρκεια των παροχών, βάσει των πραγματικών στοιχείων της κάθε περίπτωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ YΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven