Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 3884/24.12.2015 Τροποποίηση της με αριθ. Φ2-1510/2013 (ΦΕΚ 1589/Β/2013) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 3884/24.12.2015 Τροποποίηση της με αριθ. Φ2-1510/2013 (ΦΕΚ 1589/Β/2013) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 3884

(ΦΕΚ Β' 3016/31-12-2015)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

1.2. Του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009), όπως ισχύει.

1.3. Του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/2014),

1.4. Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/2015).

1.5. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/2015).

1.6. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-20013» και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού όπως ισχύει.

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Τη με αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 (ΦΕΚ 540/Β/2013) κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως ισχύει,

2.2. Τη με αριθ. 13001/ΔΕ-1382/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΦ-ΘΑ0) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 058/2 του έργου με την ονομασία «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει.

2.3. Τη με αριθ. Φ2-1062/24.4.2013 (ΦΕΚ 1171/Β/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως ισχύει.

2.4. Τη με αριθ. Φ2 -1510/21.6.2013 (ΦΕΚ 1589/Β/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. Φ2 −1860/20.8.2013 (ΦΕΚ 2109/Β/2013) και Φ2-1103/2014 (ΦΕΚ 1125/Β/2014) αποφάσεις και ισχύει.

2.5. Τη με αριθ. 107837/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη» (ΦΕΚ 2280/Β/2015).

2.6. Τη με αριθμ. 105755/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ 2222/Β/2015).

3. Το γεγονός ότι:

3.1. Το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματική και απαραίτητη δράση για τη λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

3.2. Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στη με αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 (ΦΕΚ 540/Β/2013) κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

αποφασίζουμε:

Η με αριθ. Φ2 -1510/21.6.2013 (ΦΕΚ 1589/Β/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» τροποποιείται ως εξής:

i. Όπου στην απόφαση αναφέρονται, οι όροι της στήλης Α αντικαθίστανται από τους όρους της στήλης Β, ως εξής:

Στήλη Α

Στήλη Β

«Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

«Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

«Διεύθυνση Μετρολογίας»

«Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας»

«Γενική Γραμματεία Εμπορίου»

«Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας»


ii. Στο άρθρο 13, ο Οδηγός της Δράσης τροποποιείται ως εξής:

1. Στην ενότητα 4.3, στο σημείο 5 «Η επαλήθευση .... για τα ανωτέρω αδικήματα» τροποποιείται ως εξής:
«Η επαλήθευση της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης δύναται να διενεργείται σε οποιοδήποτε στάδιο του έργου, πριν και μετά την ολοκλήρωσή του».

2. Στην ενότητα 13.4, το σημείο 5 της τρίτης παραγράφου «Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ...... (τελευταίου τριμήνου)» διαγράφεται.

3. Στην ενότητα 14.3:

α) το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου «Οι επιτόπιοι ... Διευθύνσεων Ανάπτυξης» διαγράφεται.

β) το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου «Σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια ..... Δήλωσης Ολοκλήρωσης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια, διατηρείται το δικαίωμα από τους διενεργούντες τον έλεγχο, να ζητούν από το δικαιούχο συμπληρωματικά - διευκρινιστικά έγγραφα, με στόχο την ορθή ολοκλήρωση του ελέγχου της Δήλωσης Ολοκλήρωσης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗΠηγή: Taxheaven