Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 3883/24.12.2015 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β/ 2013) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυ

Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 3883/24.12.2015 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β/ 2013) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυ

Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 3883

(ΦΕΚ Β' 3016/31-12-2015)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

1.2. Του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009), όπως ισχύει.

1.3. Του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/2014).

1.4. Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/2015).

1.5. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/2015),

1.6. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-20013» και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού όπως ισχύει,

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Τη με αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 (ΦΕΚ 540/Β/2013) κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

2.2. Τη με αριθ. 13001/ΔΕ-1382/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΦ-ΘΑ0) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 058/2 του έργου με την ονομασία «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει.

2.3. Τη με αριθ. Φ2-1062/24.4.2013 (ΦΕΚ 1171/Β/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. Φ2-1859/20.8.2013 (ΦΕΚ 2083/Β/2013) και Φ2−444/18.2.2014 (ΦΕΚ 489/Β/2014) αποφάσεις και ισχύει.

2.4. Τη με αριθ. Φ2 -1510/21.6.2013 (ΦΕΚ 1589/Β/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως ισχύει.

2.5. Τη με αριθ. 107837/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη» (ΦΕΚ 2280/Β/2015).

2.6. Τη με αριθμ. 105755/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ 2222/Β/2015).

3. Το γεγονός ότι:

3.1. Το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματική και απαραίτητη δράση για τη λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ,

3.2. Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στη με αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 (ΦΕΚ 540/Β/2013) κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

αποφασίζουμε:

Η με αριθ. Φ2-1062/24.4.2013 (ΦΕΚ 1171/Β/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» τροποποιείται ως εξής:

i. Όπου στην απόφαση αναφέρονται, οι όροι της στήλης Α αντικαθίστανται από τους όρους της στήλης Β, ως εξής:

Στήλη Α

Στήλη Β

«Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

«Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»


«Διεύθυνση Μετρολογίας»

«Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας»

«Γενική Γραμματεία Εμπορίου»

«Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας»

ΣΑΕ 058/2

ΣΑΕ 027/2


ii. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας
Για την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗΠηγή: Taxheaven