Αριθμ. πρωτ.: 2/1202/0004/8.1.2016 Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γ.Λ. Κράτους Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. πρωτ.: 2/1202/0004/8.1.2016 Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γ.Λ. Κράτους Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2/ 1202 /0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Β'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
: 101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210-33.38.362
Fax: 210-33.38.202

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών προτίθεται να ενισχύσει με προσωπικό τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
α) Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης,
β) Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας,
γ) Εισοδηματικής Πολιτικής και
δ) Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α'26), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν. 3801/2009 (Α'163), 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α'180) και 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α'226), όπως ισχύουν, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης (Υπηρεσιακό Συμβούλιο) και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα ζητηθεί η κατά το άρθρο 68 του ν. 4002/2011 απαιτούμενη έγκριση πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της υπ' αριθ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4325/2015 (Α'47)

Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε είκοσι έξι (26). Η κατανομή των θέσεων ανά Διεύθυνση, οι κωδικοί τους, τα τυπικά προσόντα καθώς και τα πρόσθετα προσόντα όπως καθορίστηκαν με αιτιολογημένη απόφαση στην από 13.11.2015 συνεδρίαση του Δ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., για τους οποίους έχουν παρέλθει πέντε έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων. Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) Υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007).

Σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.2/51924/ΔΠΓΚ/25.8.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών γνωστοποιείται ότι η προκαλούμενη δαπάνη από τις εν λόγω μετατάξεις θα μπορέσει να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο διαχείρισης των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, μόνο για τις περιπτώσεις μετατασσομένων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ) και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 29 του ν.4223/2013 και η αριθ.2/24822/ΔΠΓΚ/21.3.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΒΗ-ΕΡΗ) εγκύκλιος.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν με την αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή των κωδικών θέσης που τους ενδιαφέρουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα είναι αληθή
3. Συνοπτικό φύλλο στοιχείων υποψηφίου
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικών χειρισμού Η/Υ
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
6. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν:
- η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών
- το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας
- ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και
- ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην οικεία Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα, με έναρξη την 20 Ιανουαρίου 2016, είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονομικών (Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 84, Αθήνα, α' όροφος, γραφείο 101), είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην διεύθυνση:
Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β', Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην αριθ. πρωτ. 2/53878/0004/25.8.2015 Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις» εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση - πρόσκληση, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους καθώς και στα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρακαλείται επιπρόσθετα, για την ανάρτησή της στον διαδικτυακό του τόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (τηλ.210 3338480 και 210 3338253).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και ΑρχείουΠηγή: Taxheaven