Άρθρα Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Άρθρα Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής - Φοροτέχνης


Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας, αριθμ. 1869/19-10-1987 (ΦΕΚ 582/Β/4-11-1987), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.1836/89 αναφέρει ότι:  

«Επιχειρήσεις Τουριστικών Λεωφορείων που έχουν προσλάβει και απασχολούν οδηγούς στα λεωφορεία τους για την τουριστική περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά την επόμενη τουριστική περίοδο, από τότε που αυτή θα αρχίσει, και ανάλογα με τον αριθμό των κινουμένων λεωφορείων τους.
Ο οδηγός προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα για επαναπρόσληψή του, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτή δήλωση για την επιθυμία του αυτή στον εργοδότη μέσα στον Φλεβάρη κάθε χρόνου. Σε περίπτωση, που ο οδηγός δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή που μετά την δήλωσή του, τον καλέσει εγγράφως ο εργοδότης, στη διεύθυνση κατοικίας που του δήλωσε, και δεν παρουσιαστεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες για υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση
».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν οδηγούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά την θερινή περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ιδίους οδηγούς και κατά τη νέα τουριστική περίοδο, εφόσον ο εργαζόμενος ειδοποιήσει έγγραφα τον εργοδότη του μέσω της συνδικαλιστικής του οργάνωσης, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ότι επιθυμεί να εργασθεί και κατά τη νέα περίοδο.

Παρέχεται δηλαδή στον εργαζόμενο δικαίωμα με μονομερή δήλωση και ειδικότερα δικαίωμα προαιρέσεως που θεμελιώνεται στο νόμο με την άσκηση του οποίου συντελείται η επαναπρόσληψή του κατά την επόμενη περίοδο, με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα διατηρεί ανάλογο αριθμό λεωφορείων. (Όλ ΑΠ 14/2000)

Το παραπάνω δικαίωμα επαναπρόσληψης  μπορεί να καταλύσει ο εργοδότης καταγγέλλοντας τη σύμβαση είτε κατά την περίοδο εργασίας, είτε κατά την νεκρή περίοδο με ταυτόχρονη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. (Τριμ.Εφ.694/2011, Μ.Π.54/2010)

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη τόσο κατά την ενεργό όσο και κατά την νεκρή περίοδο, η όποια αποζημίωση υπολογίζεται, βάσει του μέσου όρου των αποδοχών της προηγούμενης περιόδου εργασίας, σαν να πρόκειται για σύμβαση αορίστου χρόνου βάση της κλίμακας του Ν.2112/1920, αφαιρουμένου του χρόνου των νεκρών περιόδων κατά την διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακόπτονταν και ο μισθωτός μπορούσε να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη. (Τριμ.Εφ.694/2011, Μ.Π.54/2010, ΑΠ 1085/2006, ΑΠ 31/1991)

Την ανωτέρω αποζημίωση δικαιούται ο εργαζόμενος ο οποίος τήρησε τις νόμιμες διατυπώσεις  και ο εργοδότης του  δεν του απάντησε εγγράφως ότι δέχεται ή απορρίπτει, μέχρι τις 15 Μαρτίου, την επαναπρόσληψή του. (Τριμ.Εφ.694/2011, Μ.Π.54/2010)

Στην περίπτωση θετικής απαντήσεως του εργοδότη ο οδηγός τουριστικού λεωφορείου οφείλει να αναμείνει την επαναπρόσληψή του μέχρι την 1η Μαΐου κάθε χρόνου, καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να προβεί στην πρόσληψη του εργαζόμενου. Με την παρέλευση της 1ης Μαΐου και εφόσον δεν έχει συντελεσθεί πρόσληψη ο μισθωτός απελευθερώνεται από την υποχρέωση του για αναμονή και δικαιούται να ζητήσει την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης του. (Τριμ.Εφ.694/2011, Μ.Π.54/2010 )

Τέλος στην περίπτωση κατά την οποία ο  οδηγός  δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή που μετά την δήλωση του τον καλέσει ο εργοδότης στην διεύθυνση κατοικίας που του δήλωσε και δεν παρουσιασθεί μέσα σε 5 ημέρες για να αναλάβει υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.Πηγή: Taxheaven