Αριθμ. Μ.Α.Δ.Κ.Α 0000657 ΕΞ 2016/18.1.2016 Παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και καταχώριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του

Αριθμ. Μ.Α.Δ.Κ.Α 0000657 ΕΞ 2016/18.1.2016 Παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και καταχώριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του

Αριθμ. Μ.Α.Δ.Κ.Α 0000657 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 55/20-01-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015» (ΦΕΚ Α' 152) και ειδικότερα τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 2.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 178).

3. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 25 της υποπαραγράφου Β.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014).

4. Τις υπ' αριθμ. 243/7.11.2013 (Β' 2883/14.11.2013), 244/ 19.11.2013 (Β' 3025/28.11.2013), 247/4.3.2014 (Β' 571/7.3.2014) και 253/21.07.2014 (Β' 2001/22.7.2014) αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.), που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011, με τις οποίες μεταβιβάστηκαν και περιήλθαν χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα και κατοχή τα αναφερόμενα σε αυτές ακίνητα, κυριότητας του Δημοσίου.

5. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΠ 0000102 ΕΞ 25.10.2013/ Β2729/25.10.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας μεταγραφής των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που περιέρχονται και μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει των αποφάσεων της ΔΕΑΑ κατά δώδεκα μήνες και, συνεπώς, η προθεσμία μεταγραφής ολοκληρώνεται εντός δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της οικείας απόφασης της ΔΕΑΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το γεγονός ότι κατά την παρέλευση της προβλεπόμενης από το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 3986/2011, όπως αυτή παρατάθηκε με την αναφερόμενη στο στοιχείο (5) του προοιμίου της παρούσας υπουργική απόφαση, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες περί μεταγραφής των ακινήτων που έχουν μεταβιβασθεί δυνάμει των υπό το στοιχείο (4) του προοιμίου της παρούσας προαναφερθεισών αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.).

7. Το απόσπασμα πρακτικού της από 23.7.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την υποβολή πρότασης για την παράταση της προθεσμίας μεταγραφής των ακινήτων που περιγράφονται στις ανωτέρω αποφάσεις της ΔΕΑΑ.

8. Την υπ' αριθμ. 21374/3.8.2015 επιστολή της Εντεταλμένης Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ με την οποία ζητείται η παράταση της προθεσμίας μεταγραφής των ακινήτων που περιγράφονται στις ανωτέρω αποφάσεις της ΔΕΑΑ.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της από 21.10.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την υποβολή πρότασης για την παράταση της προθεσμίας μεταγραφής των ακινήτων που περιγράφονται στην υποπερίπτωση 25 της υποπαραγράφου Β.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014.

10. Την υπ' αριθμ. 23000/3.12.2015 επιστολή της Εντεταλμένης Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ με την οποία ζητείται η παράταση της προθεσμίας μεταγραφής των ακινήτων που περιγράφονται στην υποπερίπτωση 25 της υποπαραγράφου Β.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

12. Την υπ' αριθμ. Υ14/3.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη (ΦΕΚ Β' 2144),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και καταχώριση στα οικεία Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, αναφορικά με τα ακίνητα που περιήλθαν σε αυτό με τις υπ' αριθμ. 243/7.11.2013 (Β' 2883/14.11.2013), 244/19.11.2013 (Β' 3025/28.11.2013), 247/4.3.2014 (Β' 571/7.3.2014) και 253/21.7.2014 (Β' 2001/ 22.7.2014) αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) κατά δώδεκα (12) μήνες, οι οποίοι άρχονται από το πέρας της προηγούμενης προθεσμίας μεταγραφής, όπως αυτή είχε ορισθεί με την υπ' αριθμ. ΓΔΟΠ 0000102 ΕΞ 25.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2729/25.10.2013).

Άρθρο 2

Την παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και καταχώριση στα οικεία Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, αναφορικά με τα ακίνητα που περιήλθαν σε αυτό από την υπό εκκαθάριση δημόσια επιχείρηση με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης» (ΔΕΠΟΣ), δυνάμει της υποπερίπτωσης 25 της υποπαραγράφου Β.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α'85/7.4.2014) κατά τριανταδύο (32) μήνες, οι οποίοι άρχονται από το πέρας των έξι μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4254/2014 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven