Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.72061/2015/22.1.2016 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΘ-7ΔΥ) Εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 – Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ»

Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.72061/2015/22.1.2016 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΘ-7ΔΥ) Εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 – Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ»

Αθήνα, 22 / 01 / 2016
Αρ.Πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.72061/2015
(Σχετ. 71403/2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10187
Πληροφορίες : Π. Γρηγοροπούλου
Τηλέφωνο :2132161625, 1720
Φαξ :210 5230577
Email :pfy1@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΘ-7ΔΥ) Εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 – Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ».

Σχετ: 1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ.76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/τ. Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 118 του Ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270/τ. Α΄).
2. Οι προτάσεις των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών
3. Το πρακτικό της 57ης Συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε. (15-01-2016)

Η υπ΄ αρ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17.3.2014 Εγκύκλιος τροποποιείται ως προς τα παρακάτω σημεία:

Α) Η παράγραφος 3 με θέμα «Ωράριο λειτουργίας των Μονάδων Υγείας» αντικαθίσταται ως εξής:
«Ωράριο λειτουργίας των Μονάδων Υγείας: Οι Μονάδες Υγείας (πρώην Μονάδες ΕΟΠΥΥ) λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 07.00 π.μ. έως τις 22.00 μ.μ. Το ωράριο των ιατρών που απασχολούνται στις Μονάδες διαμορφώνεται σε 07.30 π.μ. – 21.30 μ.μ. και καθορίζονται δύο βάρδιες : 07.30 π.μ. – 14.30 μ.μ. και 14.30 – 21.30.
Σε περιπτώσεις που κάποια ιατρική ειδικότητα είναι μοναδική και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (τόσο κατά τις πρωινές όσο και κατά τις απογευματινές ώρες), με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας δύναται να οριστεί διαφορετικό ωράριο απασχόλησης π.χ. 12.00 μ.μ. – 19.00 μ.μ.
Το ωράριο εργασίας του λοιπού προσωπικού παραμένει οκτάωρο, εκτός εάν οι κείμενες διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι άπτεται των αρμοδιοτήτων του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ να προσδιορίσει κατά περίπτωση το ωράριο λειτουργίας εκάστης μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στην Μονάδα, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό αυτής και την βέλτιστη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της και σταδιακά να καθορίσει τις συγκεκριμένες Μονάδες Υγείας οι οποίες θα λειτουργούν και σε εικοσιτετράωρη βάση.»

Β) Στην παράγραφο 9 με θέμα «Οικογενειακοί Ιατροί Μονάδων Υγείας» διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο και εφεξής οι Οικογενειακοί Ιατροί συμμετέχουν στα τηλεφωνικά ραντεβού.

Κατά τα λοιπά η προαναφερόμενη Εγκύκλιος ισχύει ως έχει.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠηγή: Taxheaven