Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 258/2015 Αν αποτελεί φόρο, τέλος, ή εισφορά το ποσοστό 5% επί των νοσηλίων που εισπράττουν οι Μονάδες Χρόνιος Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 225/2000 και υποχρεούνται να το καταβάλλουν στο Δημόσ

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 258/2015 Αν αποτελεί φόρο, τέλος, ή εισφορά το ποσοστό 5% επί των νοσηλίων που εισπράττουν οι Μονάδες Χρόνιος Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 225/2000 και υποχρεούνται να το καταβάλλουν στο Δημόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 258/2015

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Β' ΤΜΗΜΑ)

Συνεδρίαση της 9-11-2015

Σύνθεση

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Μέλη: Νικόλαος Μουδάτσος, Θεόδωρος Ψυχογυιός, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Δημήτριος Χανής, Αλέξανδρος Ροϊλός, Χριστίνα Διβάνη, και Διονύσιος Χειμώνας Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.

Εισηγητής: Πολύχρονης Καραστεργίου, Πάρεδρος ΝΣΚ (γνώμη χωρίς ψήφο).

Αριθμός Ερωτήματος: Το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ Β 1089647 ΕΞ 2015/29-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκηση Διεύθυνση Ελέγχων-Τμήμα Β').

Περίληψη ερωτήματος: α) Αν αποτελεί φόρο, τέλος, ή εισφορά το ποσοστό 5 % επί των νοσηλίων που εισπράττουν οι Μονάδες Χρόνιος Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/2000 και υποχρεούνται να το καταβάλλουν στο Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3846/2010. β) Σε περίπτωση μη απόδοσης, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης απόδοσης του ως άνω ποσοστού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις των νόμων 2523/1997 και 4174/2013; γ) Ποιά είναι η διαδικασία βεβαίωσης, κατόπιν φορολογικού ελέγχου, του ως άνω ποσοστού σε περίπτωση μη απόδοσης, ανακριβούς και εκπρόθεσμης απόδοσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.;

Επί των ως άνω ερωτημάτων το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β') γνωμοδότησε ως ακολούθως:

I. Ιστορικό

Από την ερωτώσα υπηρεσία δίδεται το κάτωθι ιστορικό με βάση το οποίο υποβλήθηκαν τα εξεταζόμενα ερωτήματα:

Όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. πρωτ. 15783/30-3-2015 έγγραφο της η ΔΥΟ Α' Λάρισας, διενεργείται έλεγχος, βάσει εμπιστευτικού εγγράφου της αρμόδιας Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου υγείας σε μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, οι οποίες λειτουργούν βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 225/2000, αναφορικά με την μη απόδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 ποσοστού 5% επί των εισπραττομένων νοσηλίων από τις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης. Με το ως άνω έγγραφο η ΔΟΥ ζήτησε από την ερωτώσα υπηρεσία την παροχή οδηγιών αναφορικά με την επιβολή προσαυξήσεων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης στην περίπτωση διαπίστωσης μετά από σχετικό φορολογικό έλεγχο μη καταβολής - ανακριβούς απόδοσης καθώς και της εκπρόθεσμης καταβολής του ποσοστού 5% επί των εισπραττομένων νοσηλίων.

II. Εφαρμοστέες διατάξεις

1. α. Στο άρθρο 30 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α' 236) ορίζεται ότι «Όλες οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/2000 (ΦΕΚ 194 Α') υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο το πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν. Οι λεπτομέρειες,εφαρμογής καθορίζονται με κ.υ.α. του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

β. Στην Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμό Υ3β/Γ.Π./οικ. 35106/28-03-2011 (Β' 647/19-4-2011), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 και 31 του ν. 2646/1998 (Α' 236) και άρχισε να ισχύει από 19-4-2011, ορίζονται τα εξής:

«Το προβλεπόμενο αηό το άρθρο 30 του ν.3846/2010 ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) από τα νοσήλια που εισπράττουν οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/2000 καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, αποδίδεται από τις Μ.Χ.Α. στις αρμόδιες Δ.Ο. Υ. ανά ημερολογιακό τρίμηνο στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (Κ.Α.Ε) 2339 «Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου». Η απόδοση πραγματοποιείται εντός του επομένου μηνός που ακολουθεί τη λήξη του τριμήνου. Κάθε Μ.Χ.Α. είναι υπεύθυνη για την υποβολή αντιγράφου του παραστατικού πληρωμής στην αρμόδια Δ/νση του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις οικίες περιφέρειες της χώρας σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την έκδοση του. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ως αρμόδια να παρακολουθεί και να ελέγχει την καταβολή των εν λόγω ποσών από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης. Σε περίπτωση που η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντοπίσει περιπτώσεις Μ.Χ.Α. που δεν αποδίδουν το εν λόγω ποσοστό οφείλει να ζητήσει με έγγραφο της από την οικεία Δ.Ο.Υ. την διεξαγωγή σχετικού ελέγχου. Η απόδοση των ποσών της προηγούμενης παραγράφου προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. γίνεται με αναλυτική κατάσταση στην οποία αναγράφονται για το συγκεκριμένο τρίμηνο, ο αριθμός των αιμοκαθαρομένων ασθενών, ανά ασφαλιστικό ταμείο, το σύνολο των συνεδριών αιμοκάθαρσης ανά ασθενή, το είδος της αιμοκάθαρσης (κλασσική αιμοκάθαρση ή με παραλλαγές), η τιμή/κόστος της κάθε συνεδρίας αιμοκάθαρσης των ασθενών και ανάλυση του αποδιδόμενου ποσού».

2. α. Στο άρθρο 31 του ν. 2646/1998 (Α' 236), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το όρθρο 31 παρ. 3 του ν. 3527/2007 (Α' 25) και με το άρθρο 54 παρ. 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287), ορίζονται τα εξής:

«Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) και εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε περιοχές που λειτουργεί όμοια Μονάδα ή Νοσοκομείο ή, εφόσον πρόκειται για νησιά που εξυπηρετούνται από τακτική ακτοπλοϊκή γραμμή, Κέντρο Υγείας. Οι Μονάδες αυτές λειτουργούν με την ευθύνη ιατρού νεφρολόγου που έχει συμπληρώσει ένα τουλάχιστον έτος από τη λήψη της ειδικότητας του. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού νεφρολόγου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) ορίζονται για κάθε Μονάδα Χ.Α. το Περιφερειακό ή Νομαρχιακό Νοσοκομείο με το οποίο συνδέεται επιστημονικά, ο τρόπος, οι όροι και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την επιστημονική σύνδεση, καθώς και οι κατηγορίες των νεφροπαθών που θα αντιμετωπίζονται σε αυτήν. Δεν απαιτείται γνώμη του Κ.ΕΣ.Υ. για την τροποποίηση απόφασης επιστημονικής διασύνδεσης Μ.Χ.Α. λόγω αλλαγής της επωνυμίας της. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ. Υ.), καθορίζονται τα κριτήρια κατά περιφέρεια και περιοχή, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο αριθμός των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και ο απαραίτητος επιστημονικός κατ λο/πρς εξοπλισμός, ο αριθμός και οι κατηγορίες του επιστημονικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, η διαδικασία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης. Γ<α τα κριτήρια κατά περιφέρεια και περιοχή απαιτείται και η γνώμη του Συμβουλίου Συντονισμού Ενιαίας Δράσης Υπηρεσιών Υγείας (ΣΥ.Σ.Ε.Δ.ΥΠ. Υ.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων των Μονάδων Χρονιάς Αιμοκάθαρσης με φυσικό ή νομικά πρόσωπα και ιδιαίτερα με ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία, την κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

β. Στο άρθρο 1 του π.δ. 225/2000 (Α' 1994), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 31 του ν. 2646/1998, ορίζονται τα εξής: «Οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 (Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας) στην πόλη ή σε άλλη περιοχή στην οποία λειτουργεί όμοια Μονάδα σε Περιφερειακό ή Νομαρχιακό Νοσοκομείο, και σε ακτίνα απόστασης το πολύ είκοσι χιλιομέτρων από το Νοσοκομείο. Για εξασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών, το εν λόγω Νοσοκομείο καλύπτει τη Μ.Χ.Α. επιστημονικό και τη στηρίζει στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αιμοκάθαρση. Οι Μ.Χ.Α. λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους».

3. Στο ν. 2523/1997 ορίζονται, πλην άλλων, τα εξής:

Άρθρο 1: «1. Αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλλει δήλωση και ανεξάρτητα από την πρόθεση του να αποφύγει ή όχι την πληρωμή φόρου: α) υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης, β) υποβάλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης, γ) δεν υποβάλει δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,50%) επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης. 2. Στο φόρο προστιθέμενης αξίας, στο φόρο κύκλου εργασιών και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές τα παραπάνω ποσοστά πρόσθετων φόρων ορίζονται σε ενάμισι τοις εκατό (1,50%) για την εκπρόθεσμη δήλωση, σε τρία τοις εκατό (3%) για την ανακριβή δήλωση και σε τριάμισι τοις εκατό (3,50%) για τη μη υποβολή δήλωσης.......3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και όταν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται απόδοση φόρου εντός ορισμένης προθεσμίας χωρίς την υποβολή δήλωσης, οπότε ως εκπρόθεσμη δήλωση νοείται η εκπρόθεσμη απόδοση του φόρου, ως ανακριβής δήλωση νοείται η ελλιπής απόδοση του φόρου και ως μη δήλωση θεωρείται η μη απόδοση του φόρου που οφείλεται,...,..... 4. Ανακριβής δήλωση θεωρείται η δήλωση στην οποία μεταξύ του φόρου που προκύπτει με βάση τα όσα δηλώθηκαν με αυτή και του φόρου που καταλογίζεται υφίσταται διαφορά, ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλεται αυτή. 5. Όταν έχει υποβληθεί εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση, ως φόρος που προκύπτει με τη δήλωση θεωρείται το συνολικό ποσό φόρου αρχικής και συμπληρωματικής δήλωσης. Σε περίπτωση καταλογισμού, ποσού φόρου μετά από έλεγχο, ο πρόσθετος φόρος ανακρίβειας επιβάλλεται στη διαφορά του φόρου μεταξύ του ποσού που προκύπτει με την αρχική συν τη συμπληρωματική δήλωση και του ποσού του φόρου που από έλεγχο καταλογίζεται. 6. Σε περίπτωση μερικής διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, για τον προσδιορισμό της ανακρίβειας επί της τυχόν επιπλέον διαφοράς που προσδιορίζεται από το δικαστήριο, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογητέο ύλη που προσδιορίσθηκε από το δικαστήριο και του φόρου που αναλογεί στη φορολογητέα ύλη που προέκυψε από τη μερική διοικητική "επίλυση της διαφοράς..,.7....,8. Πρόσθετος φόρος δεν επιβάλλεται εφόσον ο φορολογούμενος: α) ακολούθησε τις εγκυκλίους του Υπουργείου των Οικονομικών ή έγγραφες θέσεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση. Ο φορολογούμενος πάντως δεν μπορεί να επικαλεσθεί τις άνω εγκυκλίους ή έγγραφα, εφόσον δόθηκε από το Σ.τ.Ε. αντίθετη ερμηνεία στις σχετικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Στην τελευταία περίπτωση η φορολογική αρχή επιβάλλει πρόσθετο φόρο μετά την ανάκληση των πιο πάνω εγκυκλίων ή εγγράφων.».
Άρθρο 2: (Στο άρθρο αυτό προβλέπονται ο χρόνος υπολογισμού των προσθέτων φόρων, ο τρόπος καταλογισμού τους και το ανώτατο ποσοστό στο οποίο επιβάλλονται)
Άρθρο 3: «Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα τέλη, εισφορές και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου».

4. Στο άρθρο 2 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α' 287), ορίζονται τα εξής:

«1. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έζτοδα:
α. Φόρο Εισοδήματος.
β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ. Π. Α.).
γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
δ. Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.
ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α' και β'.
στ. Χρηματικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα.
Σημειωτέον ότι στο Παράρτημα του Κώδικα δεν περιλαμβάνεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 30 του ν. 3846/2010 αποδοτέο στο Δημόσιο πρσοστό.

5. Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 17 το άρθρου 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, ορίζεται ότι «στις πράξεις καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδονται μετά την 1.1.2014 και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως την 31.12.2013, εξακολουθούν να επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».

III. Ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων:

1. α. Με το άρθρο 31 του ν. 2646/1998 προβλέφθηκε η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) και εκτός νοσοκομείων και κλινικών, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, κατά ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδοθέντων π./δ/τος (225/2000) και κ.υ.α. [Υ3β/Γ.Π./οικ. 35106/28-03-2011 (Β' 647/19-4-2011) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης]. Με το άρθρο 1 του π.δ. 225/2000 ορίσθηκε ότι οι Μ.Χ.Α. λειτουργούν καθόλη τη διάρκεια του έτους στην πόλη ή σε άλλη περιοχή στην οποία λειτουργεί όμοια Μονάδα σε Περιφερειακό ή Νομαρχιακό Νοσοκομείο και σε ακτίνα απόστασης το πολύ είκοσι χιλιομέτρων από το νοσοκομείο και προβλέφθηκε περαιτέρω ότι, για την ασφάλεια των ασθενών, το εν λόγω νοσοκομείο καλύπτει τη Μ.Χ.Α. επιστημονικά και τη στηρίζει στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αιμοκάθαρση.

β. Με το άρθρο 30 του ν. 3846/2010 και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού και του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 εκδοθείσα Υ3β/ΓΠ/οικ.35106/28-3-2011 (Β' 647) ΚΥΑ, ορίσθηκε ότι οι μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης υποχρεούνται να κάταβάλουν στο Δημόσιο και ειδικότερα στον κωδικό αριθμό (ΚΑΕ) 2339 «Έσοδα από μεταφορά λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου» ποσοστό 5 % επί των νοσηλίων που εισπράττουν. Στην ίδια απόφαση προβλέπεται περαιτέρω ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του ως άνω ποσοστού, η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της καταβολής του και η διενέργεια ελέγχου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μη απόδοσης του ποσοστού, χωρίς παραπομπή, για τη βεβαίωση ή την είσπραξή της, σε ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για τη φορολογία εισοδήματος ή του φ.π.α.

2. Στο άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), στο οποίο προβλέπονται τα δημόσια έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα, δεν περιλαμβάνεται το ποσοστό 5% επί των νοσηλίων που εισπράττουν και αποδίδουν στο Δημόσιο οι Μ.Χ.Α. που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του π.δ. 225/2000 και τούτο διότι το εν λόγω οικονομικό βάρος δεν κατονομάζεται ρητώς ούτε στο άρθρο 2 ούτε στο Παράρτημα του Κώδικα και καμία διάταξη δεν παραπέμπει για την βεβαίωση ή είσπραξή του σε ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για τη φορολογία εισοδήματος ή του φ.π.α. Επομένως, επί του εν λόγω οικονομικού βάρους δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και τούτο ανεξάρτητα από τη φύση του ως φόρου, εισφοράς ή τέλους, ο χαρακτηρισμός της οποίας είναι αλυσιτελής.

3. Επομένως, για την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση μη απόδοσης ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης απόδοσης του ως άνω οικονομικού βάρους, έχουν εφαρμογή οι προπαρατεθείσες διατάξεις του ν. 2523/1997, ενόψει της γενικής πρόβλεψης των προαναφερόμενων άρθρων 1 και 3 του εν λόγω νόμου, τόσο για το πριν, όσο και για το μετά την 1-1-2014 χρονικό διάστημα, η δε διαδικασία βεβαίωσής του μετά από διενέργεια φορολογικού ελέγχου είναι η προβλεπόμενη στις διατάξεις της Υ3β/Γ.Π./οικ. 35106/28-03-2011 (Β' 647/19-4-2011) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

IV. Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β') επί των τεθέντων ερωτημάτων γνωμοδοτεί, ομοφώνως, ως εξής:

Ανεξάρτητα από τη νομική φύση της επιβάρυνσης, σε ποσοοτό 5%, επί των νοσηλίων που εισπράττουν και υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Δημόσιο οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/2000, σε περίπτωση μη απόδοσης, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης απόδοσής της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν.2523/1997 και όχι του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), η δε διαδικασία βεβαίωσής της, μετά από διενέργεια φορολογικού ελέγχου, είναι η προβλεπόμενη στις διατάξεις της Υ3β/Γ.Π./οικ. 35106/28-03-2011 (Β' 647/19-4-2011) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα, 16η Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλέξανδρος Καραγιάννης
Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Πολύχρονης Καραστεργίου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Πηγή: Taxheaven