Αρ. πρωτ.: οικ. 872/13/7.1.2016 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4342/2015 αναφορικά με την έγκριση και κύρωση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

Αρ. πρωτ.: οικ. 872/13/7.1.2016 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4342/2015 αναφορικά με την έγκριση και κύρωση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

Αθήνα, 07.01.2016
Αρ. Πρωτ. Οικ.: 872/13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΔΑΦΟΥΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147
Ταχ. Κωδ.: 112 51 Αθήνα
Πληροφορίες: I. Μαχαίρας Α. Αρφανάκου
Τηλ: 210 8620557 210 8668979

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4342/2015 αναφορικά με την έγκριση και κύρωση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).


ΣΧΕΤ: 1. Oι διατάξεις του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 31 παραγρ. 2 του ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ ΑΊ43) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 35 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α'24)
3. Οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ Β'1225).

Προκειμένου να διευκρινισθούν θέματα που αφορούν στη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 31 παραγρ. 2 του ν. 4342/2015 (σχετ. 1) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η μελέτη του ΠΕΣΔΑ εκπονείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.β. του άρθρο 35 του ν. 4042/2012 όπως ισχύει, υποβάλλεται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ( Δ/νση ΠΕΧΩΣ) της οικείας Περιφέρειας
• στην οικεία Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
• στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης(ΥΠΕΣΔΑ) και
• στο Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων της Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Ο αρμόδιος φορέας για την εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ, για επιτάχυνση των διαδικασιών, μπορεί να υποβάλλει την μελέτη του ΠΕΣΔΑ ταυτόχρονα στην Δ/νση ΠΕΧΩΣ, στις παραπάνω υπηρεσίες των Υπουργείων και στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης.

2. Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες των Υπουργείων εισηγούνται αντίστοιχα στο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίοι γνωμοδοτούν σχετικά με το ΠΕΣΔΑ. Η εισήγηση αυτή κυρίως αφορά στη συμβατότητα ή μη των περιλαμβανόμενων στο ΠΕΣΔΑ στρατηγικών, πολιτικών, μέτρων και δράσεων με τα αντίστοιχα του ΕΣΔΑ.

3. Οι γνωμοδοτήσεις των Γενικών Γραμματέων επί του ΠΕΣΔΑ, καθώς και η γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, διαβιβάζονται στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της οικείας Περιφέρειας.

4. Η Δ/νση ΠΕΧΩΣ γνωμοδοτεί επί της μελέτης του ΠΕΣΔΑ και διαβιβάζει όλες τις γνωμοδοτήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

5. Το ΠΕΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού ληφθούν υπόψη:
• Οι γνωμοδοτήσεις των παραγράφων (3) και (4) και
• Η Απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ.

Στην απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου έγκρισης του ΠΕΣΔΑ, θα πρέπει να περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στην απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ σύμφωνα με την παραγρ. 12 του άρθρου 7 της (3) σχετικής ΚΥΑ.

6. Η ανωτέρω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου διαβιβάζεται στις αναφερόμενες στην παρ. (1) του παρόντος αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη συνέχεια, συντάσσεται σχέδιο ΚΥΑ κύρωσης της απόφασης, το οποίο προωθείται στους συναρμόδιους Υπουργούς για υπογραφή, με επισπεύδουσα αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την κύρωση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, πιστοποιείται η τυπική νομιμότητα και η συμβατότητα του ΠΕΣΔΑ με το ΕΣΔΑ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της ΚΥΑ κύρωσης της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

7. Στην περίπτωση που το ΠΕΣΔΑ εκπονείται για περισσότερες της μια Περιφέρειες, ακολουθούνται κατ' αντιστοιχία τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος και σύμφωνα με την παραγρ 4.ε του άρθρου 31 του (2) σχετικού νόμου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ΚΥΑ κύρωσης της κοινής απόφασης των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων, της οποίας έχει προηγηθεί η έγκριση της ΣΜΠΕ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ. ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΠηγή: Taxheaven