Αριθ. ΤΑΔΚ 39/2016/22.1.2016 Αποτύπωση ληξιαρχικών πράξεων συμφώνου συμβίωσης

Αριθ. ΤΑΔΚ 39/2016/22.1.2016 Αποτύπωση ληξιαρχικών πράξεων συμφώνου συμβίωσης

Αριθ. ΤΑΔΚ 39/2016

(ΦΕΚ Β' 71/22-01-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4356/2015/24.12.2015 (ΦΕΚ 181 Α').

2. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπ' αριθ. Φ.131360/12476/8.5.2013 (ΦΕΚ 1107 Β') «Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων».

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπ' αριθ. Φ.131360/12476/8.5.2013 (ΦΕΚ 1107 Β') «Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων», ως προς το Παράρτημα Ι αυτής και ειδικότερα ως προς τον τύπο της Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

2. Οι Ληξιαρχικές πράξεις που καταρτίζονται με βάση τον Ν. 4356/2015/24.12.2015 καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α του Ν. 4144/2013/18.04.2013 (ΦΕΚ 88 Α').

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταχωρίζονται με τη σειρά που αναγράφονται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

4. Στο Παράρτημα I επισυνάπτονται υποδείγματα της Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης καθώς και Αποσπάσματα αυτής, όπως αυτά θα παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα.

Τα υποδείγματα του Παραρτήματος I αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr.

5. Αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων Συμφώνων Συμβίωσης, οι οποίες είχαν καταρτιστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, θα ακολουθούν εφεξής το υπόδειγμα του Παραρτήματος I της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven