Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1167499 ΕΞ 2015/343/3.12.2015 Αναφορικά με τη δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται προς επιχειρήσεις που λειτουργούν επί πλοίων βάσει σχετικής σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης

Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1167499 ΕΞ 2015/343/3.12.2015 Αναφορικά με τη δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται προς επιχειρήσεις που λειτουργούν επί πλοίων βάσει σχετικής σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης

Αθήνα, 3-12-15

Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1167499 ΕΞ 2015/343

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ

ληροφορίες: Ε. Αυγερινού Τηλέφωνο: 210.33.75.056
210.33.75.247 FAX: 210.32.35.135


ΘΕΜΑ: Αναφορικά με τη δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται προς επιχειρήσεις που λειτουργούν επί πλοίων βάσει σχετικής σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης

Αναφορικά με τη δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται προς επιχειρήσεις που λειτουργούν επί πλοίων βάσει σχετικής σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ», όπως ισχύει, με τις οποίες ενσωματώνονται στην εθνική μας νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 148 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων της περίπτωσης α' του ιδίου άρθρου.
Σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε (συνεκδικαθείσες υποθέσεις Elmeka C-181/04 και C-183/04), το άρθρο 15 σημείο 8 της έκτης οδηγίας. ΦΠΑ (νυν άρθρο 148 παρ. ια της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ) έχει την έννοια ότι η προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή απαλλαγή αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται απευθείας στον εφοπλιστή προς κάλυψη των άμεσων αναγκών των πλοίων που χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, για την απαλλαγή από το φόρο τα σχετικά φορολογικά στοιχεία εκδίδονται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο-προμηθευτή προς την ναυτιλιακή εταιρεία.


Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων έχει απευθυνθεί επί του θέματος στην αρμόδια Γεν. Δ/νση TAXUD της Ε.Ε, οι θέσεις της οποίας όπως αποτυπώνονται σε σχετικό έγγραφο είναι προς την ίδια κατεύθυνση με τις θέσεις της Ελληνικής Διοίκησης (σχετ. το με αριθ. AMP/cle taxud.c. 1(2013)3733801/19.11.13 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης TAXUD της Ευρ. Επιτροπής).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας έχει επανειλημμένως ασχοληθεί με το θέμα και έχει απαντήσει σε σχετικά υπομνήματα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εφοδιαστών Πλοίων-Εξαγωγέων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (σχετ. τα με αριθ. πρωτ. Δ17Ε 5032780/5.9.2013, Ε.4206/491/3.2.2009 και 5008004/674/2009 έγγραφα) και σε ερωτήματα τελωνειακών αρχών παρέχοντας σαφείς οδηγίες (σχετ. 1108205/6947/1398/Α0014/14.11.2005, Δ.800/472/10.5.2006,Ε.1042/77/Α0018/9.3.2007, Π. 6510/441/16.1.2008, Π. 2546/219/2.7.2008, ΠΟΛ.1094/9.7.2007 έγγραφα και εγκύκλιες διαταγές) στα οποία διευκρινίζεται ότι οι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στο φόρο προς επιχειρήσεις που λειτουργούν επί πλοίων δεν απαλλάσσονται βάσει του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια) πρέπει να εκδίδονται με ΦΠΑ.


Κατόπιν των ανωτέρω, οποιαδήποτε διοικητική ρύθμιση προς την αντίθετη κατεύθυνση δηλ. απαλλαγή ΦΠΑ σε παραδόσεις αγαθών για τον εφοδιασμό των επιχειρήσεων που λειτουργούν επί πλοίων αντιβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις της και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ε.Ε με τις ως εκ της αιτίας
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

 

Πηγή: Taxheaven