Αρ.Πρ.:1859/7.1.2015 Ρυθμίση δανείων του ΟΕΚ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»

Αρ.Πρ.:1859/7.1.2015 Ρυθμίση δανείων του ΟΕΚ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»

Αθήνα, 07-01-2016

Αρ.Πρ.: 1859

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
Κεντρική Υπηρεσία
Ακαδημίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ6
Δανείων & Ειδικών Κατηγοριών
ΤΜΗΜΑ: Α-Εισττράξεων
Πληροφορίες: Ε. Γκιάστα
Τηλέφωνο: 213 21 16 285
Ε- mail: e.gkiasta@tpd.gr
Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές Τμήμα Κοιν/κου Ελέγχου Λεωχάρους 2 105 62 Αθήνα υπόψη κας Α.Χατζαλή τηλ. 210 3224878 Fax 210 3235135
e-mail: axatz@1988.syzefxis.gov.gr


ΘΕΜΑ «Ρυθμίση δανείων του ΟΕΚ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»
Σχετ.: το αρ.πρ. 710/04-01-2016 υπηρεσιακό σας σημείωμα


Το Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο της νομοθετικής ρύθμισης του άρθρου 25 παρ.1 και 6 του ν.3867/2010 για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών του δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, καθώς και της με αριθμό 2/19843/0094/4.3.2012 απόφασης αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία μείωσε σε 3/10 το ποσοστό εκχώρησης των εκάστοτε τακτικών μηνιαίων απολαβών για την εξυπηρέτηση των δανείων, έχει αποφασίσει κατά τις συνεδριάσεις του με αρ. 3363/2-9- 2010, 3372/3/27-10-2010, 3384/3/13-1-2011, 3414/5/1-9-2011, 3421/10-11-2011, 3429/12-1-2012, 3440/22-3-2012,3452/21-6-2012 , 3462/13-9-2012 , 3470/15-11-2012 3471/22-11-2012,3475/13-12-2012,3480/31-01-2013, 3482/14-02-2013, 3487/21-3-2013, 3490/14/11-06-2013, 3494/4-7-2013, 3495/11-07-2013, 3503/20-11-2013, 3505/12-12- 2013, 3512/12-02-2014 ,3516/3-4-2014, 3517/6/10-4-2014, 3522/6/05-06-2014 ,3525/7,8/17-7-2014,3528/5/4-9-2014 και 3537/4.12.2014 να παράσχει τη δυνατότητο:
 

1. Επιμήκυνσης της διάρκειας εξόφλησης των δανείων στεγαστικού τομέα με το ισχύον επιτόκιο ως ακολούθως:
- στεγαστικά δάνεια: δυνατότητα αποπληρωμής μέχρι 40 έτη ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας
- επισκευαστικά δάνεια: δυνατότητα αποπληρωμής έως 30 έτη ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας
- δάνεια μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων: επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής κατά 10 έτη με όριο ηλικίας του δανειολήπτη τα 85 έτη

2. Μερικής καταβολής μέχρι του 50% του ποσού των τοκοχρεολυτικών δόσεων για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) χρόνια από την έναρξη της ρύθμισης.

3. Αναστολής Εξυπηρέτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ορισμένο χρονικό διάστημα όχι πέραν των δύο ετών και εντός της επιτρεπόμενης από το Νόμο ανώτερης διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου  με επιμήκυνση της διάρκειας του και με κατή περίπτωση καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου αναστολής.

4. Ρύθμιση τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών απ΄δάνεια όλων των κατηγοριών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Μετά από αίτηση του δανειολήπτη, παρέχεται η δυνατότητα για όλα τα δάνεια και ανεξάρτητα από την υπαγωγή ή μη στη ρύθμιση της επιμήκυνσης της κανονικής διάρκειας του δανείου, να ρυθμιστούν οι  ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με το ισχύον επιτόκιο εξυπηρέτησης σε πολλές δόσεις - ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης- και με έκπτωση ποσοστού 50% των τόκων υπερημερίας. Το ίδιο ισχύει και γκι τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί ή για τα οποία έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα, αφού καταβληθεί  το 5% της ληξιπρόθεσμης οφειλής. Η εξόφληση του ληξιπρόθεσμου χρέους δανείου θα αρχίζει το συντομότερο δυνατό, μετά τη σχετική έγκριση της ρύθμισης από το αρμόδιο όργανο.
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της ληξιπρόθεσμης οφειλής, ο δανειολήπτης απαλλάσσεται πλήρως από το συνολικό ποσό των τόκων υπερημερίας.
 

5. Παρακράτηση 3/10 των καθαρών μηνιαίων αποδοχών για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η παρακράτηση των 3/10 των καθαρών αποδοχών των δανειοληπτών, σύμφωνα με την με αριθμό 2/19843/0094/7.3.2012 (Φ.Ε.Κ. 677Β 7.3.20123 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,  θα είναι  3/ετούς διάρκειας και μετά την λήξη της το Δ.Σ. με απόφασή του θα ορίζει την συνέχεια ή όχι της ρύθμισης καθώς και τους όρους εξυπηρέτησης του ποσού που δεν έχει  καταβληθεί. Το μη καταβαλλόμενο  ποσό θα συγκεντρώνεται σε λσγ/σμό συνδεδεμένο με το δάνειο.
 

6. Αναστολή για ένα (1) έτος (χωρίς καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων) για δανειολήπτες οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα.
Τέλος, σημειώνεται ότι αε κάθε περίπτωση το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως ΝΠΔΔ, υπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον και αφουγκράζεται τις ανάγκες των δανειοληπτών του προκειμένου να είναι εφικτή η εξυπηρέτηση των δανείων τους. Για αυτό το λόγο προέβη σε πληθώρα σχετικών αποφάσεων και συνέχιζα να λαμβάνει αποφύσεις που αφορούν τη δυνατότητα ένταξης των δανειοληπτών του σε ευνοϊκές ρυθμίσεις εξυπηρέτησης των δανείων τους
 Είμαστε στη διάθεσή σος για οποιοδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
 

Πηγή: Taxheaven