Αριθμ. πρωτ.: 2066/22.1.2016 Μερική κατάργηση καταχώρησης οικονομικών στοιχείων στις καρτέλες της Βάσης Δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ - Σταδιακή μετάβαση στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Αριθμ. πρωτ.: 2066/22.1.2016 Μερική κατάργηση καταχώρησης οικονομικών στοιχείων στις καρτέλες της Βάσης Δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ - Σταδιακή μετάβαση στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2066

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Προβατάρης
Τηλ.: 213.13.64.802
e-mail: m.provataris@ypes.gr

Αρ. Εγκυκλίου : 3

ΘΕΜΑ: «Μερική κατάργηση καταχώρησης οικονομικών στοιχείων στις καρτέλες της Βάσης Δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ - Σταδιακή μετάβαση στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας».


ΣΧΕΤ: 1. Η υπ' αριθμ. 74712/29.12.2010 (ΦΕΚ 2043 Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ και ΗΔ, «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 4320/2.2.2012 (ΦΕΚ 703 Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 74712/29.12.2010 (ΦΕΚ 2043 Β') Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών».
2. Η υπ' αριθμ. 74713/29.12.2010 (ΦΕΚ 2043 Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ και ΗΔ, «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 12027/28.3.2012 (ΦΕΚ 1101 Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
3. Η υπ' αριθμ.53/47473/17.12.2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Έναρξη πλήρους λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και προαπαιτούμενες ενέργειες από αυτούς» (ΑΔΑ: Β4Μ9Ν-Π3Ο).

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, η διαδικασία της μηνιαίας υποβολής οικονομικών στοιχείων από τους Δήμους και τις Περιφέρειες στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δ.Α., πραγματοποιείται σε δύο συστήματα, δηλαδή μέσω της βάσης δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ - ΕΕΤΑΑ (ΒΔ) και αυτοματοποιημένα μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας (ΚΔ). Όπως είναι γνωστό, ο ΚΔ έχει τεθεί σε πλήρη και παραγωγική λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2012 ενώ παράλληλα οι φορείς συνεχίζουν έως και σήμερα να αποστέλλουν τα οικονομικά τους στοιχεία στη ΒΔ, για λόγους ελέγχων και διασταύρωσης των στοιχείων προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στον ΚΔ.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι οι πρόσφατοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία μας στα στοιχεία Εσόδων-Εξόδων των ετών 2013, 2014 και 2015 που έχουν ενσωματώσει οι Υπηρεσίες σας στη βάση δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ (ΒΔ) καθώς και στο Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) παρουσίασαν πλήρη ταύτιση για το σύνολο σχεδόν των υπόχρεων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό και γνωρίζοντας ότι η χειροκίνητη καταχώρηση οικονομικών στοιχείων στη ΒΔ από τους στατιστικούς ανταποκριτές επιφέρει μεγάλο φόρτο εργασίας (ενδεικτικά αναφέρεται ότι καταχωρούνται χειροκίνητα στις καρτέλες εσόδων και εξόδων 435 πεδία για τους Δήμους και 384 για τις Περιφέρειες) και αυξάνει την πιθανότητα λαθών, η Υπηρεσία μας δρομολογεί σταδιακά την αποκλειστική χρήση των οικονομικών στοιχείων από τον ΚΔ.

Η πρώτη φάση της μετάβασης από τη ΒΔ στον ΚΔ περιλαμβάνει τα στοιχεία εσόδων και εξόδων, τροποποιώντας τα αντίστοιχα στατιστικά δελτία και μειώνοντας τα προς καταχώρηση οικονομικά στοιχεία στη ΒΔ στο ελάχιστο.

Οι ως άνω αλλαγές πραγματοποιούνται από το στατιστικό δελτίο του μηνός Ιανουαρίου 2016 οι καρτέλες του οποίου εφεξής θα περιλαμβάνουν πλέον μόνο τα πεδία «ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ» και «ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ» καθώς και κάποιες ειδικές κατηγορίες στοιχείων τα οποία προς το παρόν δεν μπορούν να αντληθούν από τον ΚΔ.

Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΩΝ

Το νέο στατιστικό δελτίο των Δήμων περιλαμβάνει μόνο τα πεδία «ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ» και «ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ» καθώς και τις ομάδες εσόδων και εξόδων που περιγράφονται στους πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν:

Πίνακας 1 - ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

121

Επιχορηγήσεις νια κάλυψη λειτουργικών δαπανών

 

 

 

[121a]

από Τακτικό Προϋπολογισμό

 

 

 

[121b]

από ΠΔΕ

 

 

 

[121c]

απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

 

[121d]

από προγρ. συμβάσεις ή άλλες πηγές χρηματοδότησης

 

 

 

131

Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες

 

 

 

[131a]

από Τακτικό Προϋπολογισμό

 

 

 

[131b]

από ΠΔΕ

 

 

 

[131c]

απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

 

[131d]

από προγρ. συμβάσεις ή άλλες πηγές χρηματοδότησης

 

 

 

132

Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

 

 

 

[132a]

από Τακτικό Προϋπολογισμό

 

 

 

[132b]

από ΠΔΕ

 

 

 

[132c]

απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

 

[132d]

από προγρ. συμβάσεις ή άλλες πηγές χρηματοδότησης

 

 

 

[s1]

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

(0+1+2+3+4+5)

 

 

 


Πίνακας 2- ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

85b

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους λόγω λογιστικών εκκρεμοτήτων που χρονίζουν ή διαπίστωσης ταμειακών ελλειμμάτων

 

 

 

[x1]

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)

 

 

 


Γ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Το νέο στατιστικό δελτίο των Περιφερειών περιλαμβάνει μόνο τα πεδία «ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ» και «ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ» καθώς και τις ομάδες εσόδων και εξόδων που περιγράφονται στους πίνακες 3 και 4 που ακολουθούν:

Πίνακας 3- ΕΣΟΔΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

3350

Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών

 

 

 

3350a

Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)

 

 

 

3350b

Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων

 

 

 

3350c

Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)

 

 

 

6435

Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών

 

 

 

6435a

Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)

 

 

 

6435b

Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων

 

 

 

6435c

Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)

 

 

 

8435

Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών

 

 

 

8435a

Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)

 

 

 

8435b

Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων

 

 

 

8435c

Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)

(0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9

000)

 

 

 


Πίνακας 4-ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

9850

Αγορά Αξιών

 

 

 

9850a

Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)

 

 

 

9850b

μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια

 

 

 

9850c

λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

(0000+1000+2000+3000+5000+6000+7000+9000)

 

 

 

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (κωδικοί με διάκριση .02)

 

0000.02

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

 

0200.02

Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)

 

 

 

0300.02

Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών

 

 

 

0500.02

Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές

 

 

 

0600.02

Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).

 

 

 

0700.02

Πληρωμές για μετακινήσεις

 

 

 

0800.02

Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες

 

 

 

0821.02

Μεταφορές μαθητών

 

 

 

1000.02

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 

 

1700.02

Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού

 

 

 

2000.02

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ

 

 

 

2700.02

Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις

 

 

 

3000.02

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

3200.02

Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους

 

 

 

5000.02

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

 

 

6000.02

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)

 

 

 

6100.02

Τόκοι - Χρεολύσια

 

 

 

6110.02

Τόκοι

 

 

 

6120.02

Χρεολύσια

 

 

 

6200.02

Χορήγηση δανείων

 

 

 

7000.02

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.

 

 

 

9000.02

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)

 

 

 

9100+9200.02

Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού

 

 

 

9300+9400.02

Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Π.Ο.Ε. (0000+1000+2000+3000+5000+6000+7000+9000)

 

 

 


Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση συμπλήρωσης των στοιχείων των καρτελών Ισολογισμού και Μητρώου Δεσμεύσεων τόσο από τους Δήμους όσο και από τις Περιφέρειες διατηρείται κανονικά όπως και στα δελτία των προηγούμενων ετών. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία μας θα σας ενημερώνει για όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις επέρχονται στα στοιχεία αυτά.

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι η σταδιακή μετάβαση από τη ΒΔ στον ΚΔ συμβάλλει στην αποφόρτιση των Υπηρεσιών σας από τη χειροκίνητη υποβολή των σχετικών στοιχείων και παράλληλα διασφαλίζει την παροχή αξιόπιστης δημοσιονομικής πληροφόρησης προς τους αρμόδιους φορείς (ΓΛΚ, ΕΛΣΤΑΤ, κλπ) κατά τις προβλέψεις των (1) και (2) ανωτέρω σχετικών. Οι Δήμοι και Περιφέρειες οφείλουν να υποστηρίξουν την όλη διαδικασία μέσω της εμπρόθεσμης διάθεσης των στοιχείων τους τόσο στη ΒΔ όσο και στον ΚΔ, μεριμνώντας για την ορθότητα και πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί και είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΑ www.ypes.gr (διαδρομή «Το Υπουργείο» => «Εγκύκλιοι-Αποφάσεις»). Τα νέα Στατιστικά Δελτία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα που είναι προσβάσιμη η βάση δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ (http://www.eetaa.gr/modota.htm).Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven