Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 2665/17/Φ113/12.1.2016 Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)΄ (Β΄ 1983 14−8−2013) κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Παιδείας και Θρησ

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 2665/17/Φ113/12.1.2016 Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)΄ (Β΄ 1983 14−8−2013) κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Παιδείας και Θρησ

Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113

(ΦΕΚ Β' 68/22-01-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ− ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1−16 του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 παρ. 1−6 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και με την υποπαράγραφο 23 του Ν. 4254/2014 (Α΄ 85), ιδίως δε το άρθρο 4 παρ. 5 του νόμου αυτού.

2. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

3. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

4. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

5. Το Π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ιδίως δε τα άρθρα 2 και 10 αυτού.

6. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

7. Την υπ’ αριθμ. 107837/2015 κοινή απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζάκρη» (Β΄ 2280).

8. Την υπ’ αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4/12.8.2013 (ΣΤ)΄/2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου» (Β΄ 1983).

9. Την απόφαση με αριθμό Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ (Β΄ 519 6.3.2013) του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α΄11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τη μη διαθεσιμότητα επαρκών στοιχείων των μηχανημάτων έργου της 5ης ειδικότητας η οποία καθιστά αδύνατη τη διενέργεια σχετικών εξετάσεων στην Επικράτεια καθώς και την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την ειδικότητα αυτή.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4/12.8.2013 (ΣΤ)΄ (Β΄ 1983 14.8.2013) κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου» ως εξής:

Άρθρο 1

Α. Προστίθεται, μετά το άρθρο 15, άρθρο 16 ως εξής:

«Άρθρο 16
1. Εάν ο υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία 1 των εξεταζομένων σύμφωνα με την αρίθμηση των πινάκων Β9, Β10 της ειδικότητας 5 και εφόσον υποβάλει την αίτησή του με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 31/12/2017, δίνεται η δυνατότητα, η κατά περίπτωση ομάδας Α ή Β, άδεια της 5ης Ειδικότητας που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις στο «ΜΕΡΟΣ 2 −ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» της παρούσας, να αφορά στα επιμέρους μηχανήματα έργου (ΜΕ) από τα οριζόμενα στους πίνακες Β9 ή Β10 για τα οποία ο ως άνω υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς στο πρακτικό μέρος. Προκειμένου για τη λήψη της σχετικής άδειας πρέπει, σε κάθε περίπτωση ο ως άνω υποψήφιος να έχει εξεταστεί επιτυχώς και στο θεωρητικό μέρος της ειδικότητας 5.
2. Οι άδειες της ειδικότητας 5 οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το σημείο 1 του παρόντος άρθρου και οι οποίες αφορούν στο ΜΕ 5.5, αφορούν επίσης και στο χειρισμό του ΜΕ 5.6.».

Β. Αναριθμούνται τα άρθρα 16, 17 ως άρθρα 17, 18 αντιστοίχως.

Γ. Η παράγραφος ΒIΙ του Παραρτήματος Β΄ τροποποιείται ως εξής:

«ΙΙ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, η συμμετοχή ενός υποψηφίου στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την λήψη μιας εκ των αιτούμενων αδειών θεωρείται επιτυχής εάν ολοκληρώσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, το σύνολο των ασκήσεων που εξειδικεύονται κατά περίπτωση στους ανωτέρω Πίνακες Β1 έως Β16.»

Δ. Το Παράρτημα Γ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

Βλέπε συνημμένο αρχείο

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4/12.8.2013 (ΣΤ)΄ (Β΄ 1983 14−8−2013) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven