Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1010186 ΕΞ 2016/21.1.2016 Οδηγίες για την εφαρμογή της αριθμ.πρωτ. ΠΟΛ 1194/2015 (ΦΕΚ 1968/Β) -Συμπλήρωση στη Θέση 44.1 του ΕΔΕ Εισαγωγής κωδικών για αυτούσια ή μεταποιημένα αγαθά

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1010186 ΕΞ 2016/21.1.2016 Οδηγίες για την εφαρμογή της αριθμ.πρωτ. ΠΟΛ 1194/2015 (ΦΕΚ 1968/Β) -Συμπλήρωση στη Θέση 44.1 του ΕΔΕ Εισαγωγής κωδικών για αυτούσια ή μεταποιημένα αγαθά

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1010186 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ' Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.407   
FAX:210.69.87.408
E-mail: finexis@otenet.gr

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την εφαρμογή της αριθμ.πρωτ. ΠΟΛ 1194/2015 (ΦΕΚ 1968/Β) -Συμπλήρωση στη Θέση 44.1 του ΕΔΕ Εισαγωγής κωδικών για αυτούσια ή μεταποιημένα αγαθά»

Σε συνέχεια της αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 5020798 ΕΞ 2015/5.10.2015 Ε.Δ.Υ.Ο., με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ.πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.8.2015 (ΦΕΚ 1968/Β) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος- Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και παρασχέθηκαν σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή της, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Κατά την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής και προκειμένου να ενημερώνονται οι τελωνειακές αρχές, αναφορικά με το εάν τα εισαγόμενα αγαθά πρόκειται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε άλλο Κ-Μ της Ε.Ε. αυτούσια ή μεταποιημένα για τον καθορισμό της ανάλογης προθεσμίας, θα συμπληρώνεται στη θέση 44.1 ο κατά περίπτωση κωδικός ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1740

Αυτούσια αγαθά ΠΟΛ 1194/2015 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.

1741

Μεταποιημένα αγαθά ΠΟΛ 1194/2015 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.


Ο κωδικός 1740 συμπληρώνεται από επιχειρήσεις που εισάγουν αγαθά και κατ' εφαρμογή της αριθμ.πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.8.2015 (ΦΕΚ 1968/Β) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε, πρόκειται να τα εξάγουν ή να τα αποστείλουν σε άλλο Κ-Μ της Ε.Ε. αυτούσια. Αντίστοιχα, ο κωδικός 1741 συμπληρώνεται στην περίπτωση εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να αποσταλούν σε άλλο Κ-Μ μεταποιημένα. Υπενθυμίζονται επίσης, οι προθεσμίες πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης, οι οποίες προς διευκόλυνσή σας παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΕΟ

ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΑΓΑΘΑ

Εννέα (9) μήνες με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων (4) μηνών

Είκοσι (20) μήνες με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων (4) μηνών

ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ

Δεκαοκτώ (18) μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών

Τριάντα δύο (32) μήνες με δυνατότητα παράτασης οκτώ (8) μηνών


2. Τα Τελωνεία Ελέγχου, παρακαλούνται για την παρακολούθηση των ανωτέρω προθεσμιών και εφόσον δεν προσκομίζεται εγκαίρως ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός, να προβαίνουν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

3. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι, ενδεχόμενες παρατάσεις χορηγούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από την Τελωνειακή Περιφέρεια, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το Τελωνείο Ελέγχου.

4. Τέλος, σε ότι αφορά στον ορισμό του Τελωνείου Ελέγχου με βάση την ως άνω Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., ορίζεται το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης δεδομένου ότι, εκεί τηρούνται κατά κανόνα τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης και με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο έλεγχος των τελωνειακών αρχών αφού καθίσταται δυνατή η πρόσβασή τους σε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης της συναλλαγής (π.χ. τραπεζικά παραστατικά) και της ολοκλήρωσης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης (πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων, διασαφήσεις εξαγωγής, φορτωτικές, λογιστικές καταχωρήσεις κ.λ.π.). Ωστόσο, όταν τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης τηρούνται σε άλλο τόπο εκτός της έδρας, όπως π.χ. στο τόπο που διατηρεί την αποθήκη ή τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της η επιχείρηση, τότε στην περίπτωση αυτή οφείλει με δήλωσή της να το γνωστοποιήσει στο Τελωνείο Εισαγωγής και τότε ως Τελωνείο Ελέγχου, ορίζεται το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόπος αυτός.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠηγή: Taxheaven