Αριθμ. πρωτ.: 1272/15.1.2016 Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2016

Αριθμ. πρωτ.: 1272/15.1.2016 Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2016

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1272

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Α.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες: Γ.Καρύδας
Τηλέφωνα: 2131364809
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Ε-mails : g.karidas@ypes.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2016.


Στο πλαίσιο υποβολής των ηλεκτρονικών αρχείων του ΟΠΔ οικονομικού έτους 2016 από τους ΟΤΑ προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και από τις τελευταίες προς το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω διαδικασίες.

1. Λήψη ηλεκτρονικών αρχείων xls (πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2016) από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Για την υποβολή προς έγκριση του ΟΠΔ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, χρησιμοποιούνται από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα οι κατάλληλα μορφοποιημένοι Πίνακες οι οποίοι είναι οι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν για τα ΟΠΔ έτους 2015 και έχουν επικαιροποιηθεί μόνο ως προς την αυτόματη συμπλήρωση του ονόματος του φορέα σύμφωνα με το ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). Προς διευκόλυνση των νέων φορέων που εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ, επισυνάπτονται οι ανωτέρω πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή, στο παρόν έγγραφο.

Όσον αφορά στο ΜΦΓΚ, το οποίο διαμορφώνεται και επικαιροποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ, είναι απαραίτητο να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι ΟΠΔ υποβάλλουν μόνο τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ τα οποία είναι ενταγμένα στο ισχύον κάθε φορά ΜΦΓΚ.

Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται ο σύνδεσμος του ισχύοντος ΜΦΓΚ από την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ http:/ /www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/2015 όπου μπορεί να γίνει 
η λήψη του πίνακα σε μορφή excel (Μητρώο Φορέων Γενικής κυβέρνησης ενημέρωση Σεπτέμβριος).

2. Ονοματολογία ηλεκτρονικών αρχείων που αποτελούν το ΟΠΔ.

Η ονοματολογία των ηλεκτρονικών αρχείων παραμένει η ίδια και ακολουθεί την συγκεκριμένη μορφή του Πίνακα 1 που είχαμε υποδείξει με την υπ' αριθμ. 5/14065/9.4.2013 σχετική Εγκύκλιό μας.

Στην περίπτωση νομικών προσώπων, το όνομα του αρχείου περιλαμβάνει το πρόθεμα «np», το όνομα του δήμου στον οποίο υπάγονται καθώς και τον αύξοντα αριθμό των γραμμών του ηλεκτρονικού πίνακα (βιβλίο εργασίας excel) του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ. Επισημαίνεται ότι με την επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ από την ΕΛΣΤΑΤ συνεπάγεται πως πρέπει να ληφθεί υπόψη ο νέος αύξοντας αριθμός κάθε φορέα.

3. Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α..

Μετά την παραλαβή του ηλεκτρονικού και έντυπου φακέλου του ΟΠΔ (στο οποίο σημειωτέον περιλαμβάνονται μόνο οι πίνακες που αναφέρονται στη ενότητα 1. του παρόντος), τον έλεγχο και την επικύρωσή του, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., στη διεύθυνση https://aftodioikisi.ypes.gr/, και σε διακριτό φάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2016» , τα αρχεία των πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας καθώς και την απόφαση επικύρωσης του ΟΠΔ (απλό έγγραφο "word"). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διαδικασίες ανάρτησης των ΟΠΔ του έτους 2015.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Το παρόν έγγραφο με τους συνημμένους πίνακες μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στην ενότητα « Το Υπουργείο/Έγγραφα».Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven