Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 9 ΕΞ 20.1.2016 Διευκρίνιση του ορισμού Κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 9 ΕΞ 20.1.2016 Διευκρίνιση του ορισμού Κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών

Αθήνα, 20.01.2016
Αριθμ. Πρωτ.:9 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 9/2016

ΘΕΜΑ: « ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ »


ΕΡΩΤΗΜΑ

Στη Λογιστική Οδηγία που έχετε εκδώσει για την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308/2014) στην παράγραφο 18.1.11 χρησιμοποιείτε την έκφραση «Κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών» και αναφέρεστε στα Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία.

Όπως θα γνωρίζετε κατά τη μεταγραφή των ποδοσφαιριστών αλλά και άλλων αθλητών τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα είναι:

- Οικονομική αποζημίωση της ΠΑΕ που ήδη εργάζεται ο ποδοσφαιριστής αν έχει συμβόλαιο που βρίσκεται σε ισχύ

- Υπογραφή νέου συμβολαίου μεταξύ του ποδοσφαιριστή και της νέας ΠΑΕ (Αυτή που στο εξής θα εργάζεται)

- Πιθανή γραπτή οικονομική συμφωνία μεταξύ του Διαμεσολαβητή - εκπροσώπου του ποδοσφαιριστή και της νέας ΠΑΕ για την αποζημίωσή του

Με βάση το Π.Δ. 1123/1980 στα Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία καταχωρούνταν:

α) η οικονομική αποζημίωση της ΠΑΕ που εργαζόταν ο ποδοσφαιριστής

β) το συνολικό τίμημα του συμβολαίου του με την νέα ΠΑΕ.

Το συνολικό άθροισμα των α και β ποσών υπόκειτο σε αποσβέσεις προσμετρώντας ως ωφέλιμη οικονομική ζωή τη διάρκεια του νέου συμβολαίου του ποδοσφαιριστή.

Η UEFA στον δικό της οικονομικό κανονισμό (Financial Fair Play) ορίζει ως κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστή μόνο την οικονομική αποζημίωση της παλαιάς ΠΑΕ που εργάζονταν ο ποδοσφαιριστής (εφόσον υπήρχε).

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τι νοείται ως "κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών" στη λογιστική οδηγία που αναφέρεται στον Ν. 4308/2014.

Τέλος θα θέλαμε να σας ζητήσουμε - αν είναι δυνατόν - να μας απαντήσετε άμεσα για να συνταχθούν και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις μας σύμφωνα με τον ορισμό που δίνετε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κόστος απόκτησης ενός ποδοσφαιριστή, είναι το ποσό των χρημάτων ή η ισοδύναμη αξία μετρητοίς, ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που καταβάλλεται/δίδεται από μια οντότητα για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης του.

Το κόστος αυτό περιλαμβάνει την αμοιβή της οντότητας από την οποία αποκτάται, αν υπάρχει και όλα τα λοιπά άμεσα σχετιζόμενα με τη συναλλαγή κόστη, όπως αμοιβές διαμεσολάβησης προς άλλη οντότητα, αμοιβές διαφόρων επαγγελματιών και φόροι.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠηγή: Taxheaven