Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 3/25.1.2016 Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο.

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 3/25.1.2016 Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο.

Αθήνα, 25/1/2016
Αριθμ. Πρωτ. Μ07/ 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 2105215292, 294, 293, 289
FAX : 210 5223312
Ε-mail : diefpros@ika.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3

ΘΕΜΑ: «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α' του ν.3429/2005 (Α'314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»


Σας κοινοποιούμε:

α) τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α'/2015) με θέμα «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α' του ν.3429/2005 (Α'314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και

β) την υπ' αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

■ Με τις διατάξεις του άρθρου 8 αποσυνδέεται το βαθμολογικό από το μισθολογικό καθεστώς του υπαλλήλου. Το προσωπικό εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, στα μισθολογικά κλιμάκια όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 9. Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο δικαιούνται το βασικό μισθό που αντιστοιχεί σ' αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η θέση τους.

■ Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 ορίζεται ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) μισθολογικά κλιμάκια (4 χρόνια) στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι. κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) μισθολογικά κλιμάκια (12 χρόνια). Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν με εισαγωγικό το Μ.Κ. 6 (10 χρόνια). Στην περίπτωση που αποφοίτησαν με άριστα αναγνωρίζεται ένα επιπλέον έτος για τη μισθολογική τους εξέλιξη. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή υπολογίζεται ως πλεονάζων για την απονομή του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των προαναφερόμενων τίτλων, δηλαδή διδακτορικό και μεταπτυχιακό ή αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα Μ.Κ. που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Στην ερμηνευτική εγκύκλιο επί του άρθρου 26 αναφέρεται ότι στην περίπτωση νέων διορισμών, κατά τη διετία 2016-2017, η μισθολογική προώθηση κατά 2 Μ.Κ. στους κατόχους μεταπτυχιακών ή κατά 6 Μ.Κ. στους κατόχους διδακτορικού πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τίτλος αποτελούσε απαραίτητο προσόν για το διορισμό του υπαλλήλου. Στην περίπτωση που, στο ίδιο χρονικό διάστημα, κατατίθενται προς αναγνώριση μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό), η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη αναστέλλεται μέχρι το έτος 2018, οπότε ενεργοποιείται εκ νέου. Στην περίπτωση που εκκρεμούν από το έτος 2015 αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, χωρίς ακόμη να έχουν κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016) εφόσον φυσικά μεσολαβήσει η απαιτούμενη αναγνώριση της συνάφειας από το αρμόδιο προς τούτο όργανο.

■ Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 ορίζεται η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26, κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου, η μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτό μέχρι και στις 31-12-2015. Μετά την αρχική κατάταξη των υπαλλήλων αυτών, αλλά και στις περιπτώσεις υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 1-1-2016, είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας (ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε) που έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α' του ν. 3429/2005) των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου). Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Σύμφωνα με το άρθρο 26, εάν έχουν υποβληθεί εντός του έτους 2015 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας και το αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο δεν έχει ακόμα αποφανθεί, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωριζόταν και από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016). Στην περίπτωση που έχει κατατεθεί αίτηση νια αναγνώριση προϋπηρεσίας που δεν αναγνωριζόταν με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά αναγνωρίζεται πλέον με το ισχύον, τότε θα πρέπει η αίτηση αναγνώρισης να υποβληθεί εκ νέου μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου και τα σχετικά οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της εν λόγω αίτησης.

■ Με την παρ. 2 του άρθρου 16 προβλέπεται ότι στην περίπτωση που οι δικαιούχοι επιδόματος θέσης ευθύνης απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα, το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή, μέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του.

■ Ο υπολογισμός της αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση θα πραγματοποιείται, μέχρι την κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του ν. 4354/2015, σύμφωνα με τα ωρομίσθια που προέβλεπαν οι διατάξεις του ν. 4024/2011.

Από 1/1/2016 επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης (ωρομίσθιο υπολογισμού 9,23).

■ Μετά τη μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 26, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31-12-2017. Από 1-1-2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόμενου και τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι τις 31-12-2017.

Ως έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται η 1/1/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων να λάβουν γνώση του παρόντος, ενυπόγραφα, όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι της μονάδας τους.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Πηγή: Taxheaven