Αριθ. πρωτ.: ΔΔΠ 0001179/2573 π.ε.Α ΕΞ 2016/13.1.2016 Παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας – Λήψη μέτρων προστασίας

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΠ 0001179/2573 π.ε.Α ΕΞ 2016/13.1.2016 Παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας – Λήψη μέτρων προστασίας

Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΠ0001179/2573π.ε.Α ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ. : 10437 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Κανελλάκη Μ.
Τηλέφωνο : 210 – 5233283
FAX : 210 - 5237417

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας – Λήψη μέτρων προστασίας


Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας ( εδάφιο ββ΄ της παρ. 3 του άρθρου 101 του Π.Δ. 111/2014 (178 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» θα πρέπει να ενημερώσετε την υπηρεσία μας τα παρακάτω :

Εάν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των μισθώσεων των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, τόσο από την υπηρεσία σας, όσο και από τους Ο.Τ.Α., που ανήκουν στην χωρική σας αρμοδιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 και τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. ΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 κοινής υπουργικής απόφασης περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έτος 2015.

Αν εκκρεμούν αιτήσεις για μίσθωση των προαναφερομένων κοινοχρήστων χώρων και σε καταφατική περίπτωση τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν οι εκκρεμότητες αυτές.

Αν έχουν γίνει αυτοψίες για τυχόν αυθαίρετη χρήση ή χρήση των χώρων αυτών καθ΄ υπέρβαση των μισθώσεων ή εκτέλεση αυθαιρέτων έργων – τοποθέτηση αυθαιρέτων κατασκευών, και σε καταφατική περίπτωση αν έχετε προβεί σε όλες τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (άρθρο 105, παρ.5β΄, εδ. αα΄ και 106 , παρ. α΄). Επί του θέματος σχετική η υπ΄ αριθ. ΔΔΠ 0009806/985Β’ ΕΞ2015/26.6.2015 εγκύκλιος της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών.

Αν υπάρχουν περιπτώσεις την τελευταία πενταετία (2010-2015), που έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες, έχουν συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις, αλλά δεν έχουν εκδοθεί έως σήμερα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας, τόσο για τους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, όσο και για τα ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Για τις περιπτώσεις που θα μας αναφερθούν πρέπει να γίνει σχετική αιτιολόγηση για την αδυναμία της υπηρεσίας να εκδώσει τα σχετικά μέτρα προστασίας.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει η πενταετία από την αυτοψία υπάρχει ο κίνδυνος της παραγραφής των δικαιωμάτων του Δημοσίου.

Αν υπάρχουν σε εκκρεμότητα στην υπηρεσία σας ποσά προς βεβαίωση, σε βάρος καταπατητών, τα οποία έχουν προκύψει από την έκδοση Πρωτοκόλλων Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.) κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή Δημοσίων Κτημάτων, τα οποία έχουν οριστικοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι και για αυτές τις περιπτώσεις που θα μας αναφερθούν πρέπει να γίνει σχετική αιτιολόγηση για την αδυναμία της υπηρεσίας σας να προβεί στη σχετική βεβαίωση.

Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε τα υπ΄ αριθ. ΔΔΠΑ0007962/1318Α ΕΞ2015/ 26-5-2015 και ΔΔΠΑ0012085/1682ΕΞ2015/6-8-2015 έγγραφά μας με τα οποία ζητήσαμε να μας ενημερώσετε για τυχόν ύπαρξη παλαιού αιγιαλού, μεταξύ των ιδιωτικών χώρων και των προς μίσθωση κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας (εφόσον πρόκειται για απευθείας μισθώσεις) και σε καταφατική περίπτωση αν έχουν συνταχθεί τα σχετικά μισθωτήρια για την χρήση του παλαιού αιγιαλού από την ΕΤΑΔ Α.Ε., προκειμένου να καταστούν όμορες του αιγιαλού , δεδομένου ότι για το έτος 2015 δεν ίσχυσε ανάλογη διάταξη με αυτές της υποπαραγράφου ΙΔ4 του ν.4152/2013, η οποία ήταν σε ισχύ για το έτος 2013 και του άρθρου 172 του ν.4261/2014, το οποίο ήταν σε ισχύ για το έτος 2014 (ισχύει για όσες υπηρεσίες δεν έχουν στείλει την σχετική ενημέρωση).




Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο/Η Προϊστάμενος-η του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven