Αριθμ. οικ. 61701/ Δ9. 16482/ 29.12.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 49223/Δ9.13322/4−11−2015 (ΦΕΚ Β 2423/11−11−2015) Υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματ

Αριθμ. οικ. 61701/ Δ9. 16482/ 29.12.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 49223/Δ9.13322/4−11−2015 (ΦΕΚ Β 2423/11−11−2015) Υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματ

Αριθμ. οικ. 61701/Δ9.16482

(ΦΕΚ Β' 3024/31-12-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 41, 50, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, (ΦΕΚ Α΄ 98),

β) του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως ισχύει,

γ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 143),

δ) του Π.δ/τος 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», (ΦΕΚ Α΄ 180), όπως ισχύει,

ε) του Π.δ/τος 475/1993 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», (ΦΕΚ Α΄ 205), όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»,

ζ) του Π.δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

η) της από 14−12−2015 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας,

θ) της υπ’ αριθ. οικ. 49223/Δ9.13322/4.11.2015 (ΦΕΚ Β 2423/ 11−11−2015) Υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπ’ αριθ. οικ. 49223/Δ9.13322/4.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2423/11−11−2015) Υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.», ως εξής:

1. Κατά το μέρος που αφορά τις περιπτώσεις 4 και 24 του άρθρου 1 στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, ως εξής:
«4. η έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων, από του ποσού των 200.001 ευρώ και άνω κατά περίπτωση».
«24. οι καταστάσεις δαπάνης προς το αρμόδιο για την ενταλματοποίηση και τακτοποίηση των δαπανών όργανο, από του ποσού των 200.001 ευρώ και άνω, κατά Κ.Α.Ε. για κάθε περίπτωση».

2. Κατά το μέρος που αφορά την περίπτωση 13 του άρθρου 2 στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ως εξής:
«13. οι εντολές πληρωμής έργων του Π.Δ.Ε., τόσο για τις άμεσες πληρωμές για την εκτέλεση έργων, όσο και για τις πληρωμές με τις οποίες μεταφέρεται χρηματοδότηση με τη μορφή χρηματοδότησης (έμμεσες) για
την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου σε νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4242/2014 (Α΄ 50) και του άρθρου 79 του Ν.4270/2014 (Α΄ 143), από 1.000.001 ευρώ και άνω για κάθε περίπτωση».

3. Κατά το μέρος που αφορά το άρθρο 2 στο Κεφάλαιο Α΄ προστίθενται μετά την περίπτωση 19, οι ακόλουθες περιπτώσεις, ως εξής:
«20. η έκδοση αποφάσεων για μεταφορά πιστώσεων σε άλλους φορείς, εκτός των φορέων 33−110, 33−120, 33−210, 33−220, για ποσά κατά Κ.Α.Ε. και κατά περίπτωση από 1.000.001 ευρώ και άνω,
21. η έκδοση αποφάσεων μεταφοράς πίστωσης από ένα κωδικό αριθμό σε άλλο κωδικό αριθμό από του ποσού 1.000.001 ευρώ και άνω κατά Κ.Α.Ε., του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, (φορείς 33−110, 33−120, 33−220, 33−210), συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων του Π.Δ.Ε.,
22. η έκδοση αποφάσεων εγγραφής ή αύξησης πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου (φορείς 33−110, 33−120, 33−220, 33−210), και των με ισόποση μείωση άλλων πιστώσεων από του ποσού του 1.000.001 ευρώ και άνω κατά Κ.Α.Ε,
23. οι προτάσεις προς το Γ.Λ.Κ. μεταφοράς πιστώσεων από έναν κωδικό αριθμό σε άλλον κωδικό αριθμό, εντός της ίδιας κατηγορίας, ή διαφορετικών ειδικών φορέων και υποκατηγοριών για ποσά από 1.000.001 ευρώ και άνω κατά Κ.Α.Ε.
24. οι αποφάσεις για μεταφορά πιστώσεων σε άλλους φορείς για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του ίδιου φορέα από του ποσού του 1.000.001 ευρώ και άνω, κατά Κ.Α.Ε. και κατά περίπτωση,
25. οι προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων από του ποσού του 1.000.001 ευρώ και άνω κατά Κ.Α.Ε. του Υπουργείου (φορείς 33−110, 33−120, 33−220, 33−210), μεταξύ του αυτού ειδικού φορέα αλλά και από έναν ειδικό φορέα σε άλλον, του Προϋπολογισμού του Υπουργείου,
26. οι προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ. από του ποσού του 1.000.001 ευρώ και άνω, κατά Κ.Α.Ε. καθώς και η αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.»

4. Κατά το μέρος που αφορά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ στο άρθρο 6, ως εξής:
«Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταβιβάζονται ...»

5. Κατά το μέρος που αφορά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ στην παράγραφο Α του άρθρου 9, ως εξής:
«Α. Στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:»

6. Κατά το μέρος που αφορά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ στην παράγραφο Α του άρθρου 10, ως εξής:
«Α. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων, Διεθνών Σχέσεων, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:»

7. Κατά το μέρος που αφορά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ στην παράγραφο Α του άρθρου 11, ως εξής:
«Α. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους προϊσταμένους των Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:»

8. Κατά το μέρος που αφορά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ στην παράγραφο Β του άρθρου 11, ως εξής:
«Β. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Σ.ΕΠ.Ε., μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven