Αρ. πρωτ. οικ.: 20075/27.1.2016 Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με την εποχική γρίπη

Αρ. πρωτ. οικ.: 20075/27.1.2016 Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με την εποχική γρίπη

Αθήνα, 27.01.2016
Αρ. Πρωτ. Οικ.: 20075

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση:Αγησιλάου 10
Τ.Κ:10437 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Χ. Τουφεκούλα Ντ. Βαμβακά
Τηλ.:210 5289109- 183
Fax:210 5231201
e-mail:kvsepetye@vpakp.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με την εποχική γρίπη


Σχετ: Το από 14-01-2016 δελτίο τύπου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. - Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό δελτίο τύπου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στο οποίο γίνεται αναφορά στην ανοδική τάση που παρουσιάζει η δραστηριότητα της γρίπης την τρεχουσα περίοδο στη χώρα μας, με παράλληλη αύξηση των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων σοβαρών κρουσμάτων γρίπης και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από τη διαχρονική παρακολούθηση της εποχικής γρίπης που δείχνουν ότι η δραστηριότητά της κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο, καλούνται οι Επιθεωρητές των Περιφερειακών Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Δ.Ε.Α.Υ.Ε. και Τ.Ε.Α.Υ.Ε.), κατά τη διεξαγωγή ελέγχων να ενημερώνουν τους εργοδότες ως προς τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων και τους εργαζόμενους για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία τους από την εποχική γρίπη.

Ιδιαίτερη έμφαση να δίδεται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται συνωστισμός εργαζομένων, ανεπαρκής αερισμός των χώρων εργασίας, απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και γενικά στις περιπτώσεις μη τήρησης των σχετικών μέτρων πρόληψης μετάδοσης της γρίπης.

Επισυνάπτεται το έντυπο με τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», που εκδόθηκε από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. και παρακαλούμε να αναρτηθεί στις υπηρεσίες και να διατίθεται, κατά τους ελέγχους, σε εργοδότες και εργαζόμενους.Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΣΟΥΚΟΣΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»


Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, βασική υποχρέωση των εργοδοτών (N. 3850/2010- «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων») αποτελεί η λήψη κάθε μέτρου που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι, που τυχόν παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, υποχρέωση των εργοδοτών αποτελεί και η λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης της διάδοσης της εποχικής γρίπης στους χώρους εργασίας και η εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν ιδίως την προστασία της υγείας των εργαζομένων [ενημέρωση των εργαζομένων, λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης των κινδύνων και διάθεση των απαραίτητων υλικών και μέσων για το σκοπό αυτό, μέριμνα για εμβολιασμό των εργαζομένων όταν απαιτείται, μέριμνα για καλό αερισμό των χώρων εργασίας, κ.α. (N. 3850/2010- «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», Π.Δ. 186/95 - «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία ....»)].

Στη συνέχεια παρατίθενται σύντομες πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα της γρίπης, τον τρόπο μετάδοσης του ιού και τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων.

Συμπτώματα της εποχικής γρίπης

Τα συμπτώματα της γρίπης περιλαμβάνουν αιφνίδια έναρξη με υψηλό πυρετό, βήχα, καταρροή, φαρυγγαλγία, κεφαλαλγία, μυαλγίες και συχνά έντονη καταβολή. Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν και συμπτώματα από το γαστρεντερικό, όπως ναυτία, εμετούς, διάρροια, ενώ στους ενήλικες τα συμπτώματα αυτά είναι σπάνια. Τα συμπτώματα διαρκούν 2-7 ημέρες, ο βήχας όμως μπορεί να επιμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα. Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν πλήρως μέσα σε 1-2 εβδομάδες.

Μετάδοση του ιού της γρίπης

Η γρίπη μεταδίδεται από άτομο σε άτομο μέσω των αναπνευστικών εκκρίσεων κατά τη διάρκεια πταρμού ή βήχα, είτε άμεσα είτε μέσω επαφής με μολυσμένη επιφάνεια. Η περίοδος επώασης της γρίπης είναι 1-4 ημέρες με μέσο όρο τις δύο ημέρες. Οι ενήλικες μπορεί να μεταδίδουν τη γρίπη από μία ημέρα πριν την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι και πέντε ημέρες μετά. Τα παιδιά μπορεί να μεταδίδουν τη νόσο για περισσότερες από 10 ημέρες. Τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα μεταδίδουν τον ιό για εβδομάδες ή μήνες. Μερικές φορές οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν κατόπιν επαφής με αντικείμενα ή επιφάνειες που έχουν μολυνθεί από σταγονίδια ασθενή, αν στη συνέχεια ακουμπήσουν με τα χέρια τους τα μάτια, το στόμα ή τη μύτη τους.

Υποχρεώσεις εργοδοτών για την πρόληψη μετάδοσης του ιού της γρίπης και την προστασία των εργαζομένων


• Να παρέχουν στους εργαζόμενους κατάλληλη ενημέρωση και γραπτές οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της μετάδοσης της εποχικής γρίπης. Για το σκοπό αυτό να αναρτούν σε περίοπτη θέση στους χώρους εργασίας σχετικές οδηγίες.

• Να μεριμνούν για την εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισμού των χώρων εργασίας με φυσική ή τεχνητή κυκλοφορία καθαρού αέρα.

• Να παρέχουν τα απαραίτητα υλικά για το πλύσιμο των χεριών, όπως σαπούνι και χειροπετσέτες μιας χρήσης, όπου είναι διαθέσιμοι νιπτήρες, ή αλκοολούχο αντισηπτικό σε κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι οι αίθουσες αναμονής, οι διάδρομοι και οι χώροι ανάπαυσης.

• Να μεριμνούν για την τακτική απολύμανση των επιφανειών στο χώρο εργασίας με τις οποίες έρχονται συχνά σε επαφή οι εργαζόμενοι ή το κοινό, όπως είναι τα γραφεία, οι πάγκοι πωλήσεων, τα πόμολα και οι επιφάνειες των λουτρών, με ένα οικιακό απολυμαντικό σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

• Να μεριμνούν για τον εμβολιασμό των εργαζομένων, όποτε κρίνεται απαραίτητο να εμβολιασθούν, ειδικά αυτών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας (εφόσον υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης να απασχολεί Ιατρό Εργασίας) ή τις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες.

Υποχρεώσεις εργαζομένων για την προστασία τους και την πρόληψη μετάδοσης της εποχικής γρίπης

• Η τήρηση μέτρων ατομικής υγιεινής: π.χ. να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό, ειδικά μετά από βήχα ή φτάρνισμα, ή να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό και να αποφεύγουν να αγγίζουν τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα τους, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μεταδοθεί ο ιός.

• Η τήρηση των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής: π.χ. να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με ένα χαρτομάντιλο όταν βήχουν ή φταρνίζονται.

• Η αποφυγή στενής επαφής με ασθενείς ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, η λήψη κατάλληλων μέτρων προφύλαξης.

• Οι ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο και επιπλοκές από τη γρίπη, όπως άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, εργαζόμενοι που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (σακχαρώδης διαβήτης, καρδιακές παθήσεις, άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες, χρόνια νεφροπάθεια, ανοσοκαταστολή, νευρομυϊκά νοσήματα, μεταμόσχευση οργάνων), εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι νοσηλευτικών και άλλων ιδρυμάτων (κλειστοί πληθυσμοί), γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, πρέπει να συμβουλεύονται το θεράποντα ιατρό τους ή τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης για οδηγίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εκτός από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (http://www.keelpno.gr,, τηλ.:1135, 2105212000, 2105212054, 2310229139, 2310243363) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. (210 5289109-183-190), ή στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. (www.ypakp.gr).Πηγή: Taxheaven