Αριθμ. Γ5/οικ. 101945/30.12.2015 Κατάργηση της με αριθμ. πρωτ. Γ5/οικ.6931/2014 (ΦΕΚ 3676/τ.Β΄/31−12−2014) υπουργικής απόφασης

Αριθμ. Γ5/οικ. 101945/30.12.2015 Κατάργηση της με αριθμ. πρωτ. Γ5/οικ.6931/2014 (ΦΕΚ 3676/τ.Β΄/31−12−2014) υπουργικής απόφασης

Αριθμ. Γ5/οικ. 101945

(ΦΕΚ Β' 3036/31-12-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3/τ.Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3408/2005 «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 272/τ.Α΄), άρθρο 13, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄), άρθρο 12, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/τ.Α΄) άρθρο 14 παρ. 3.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α..

7. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄), άρθρα 35, 39 και 40, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/τ.Α΄) άρθρο 69 παρ. 5.

9. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/τ.Α΄), άρθρα 21, 22 και 23, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του Ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4−4−2011) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261/τ.Α΄), άρθρο 22.

11. Τις διατάξεις του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄) άρθρο 127 των παραγράφων 6 και 7).

12. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/τ.Α΄) άρθρο 27.

13. Το Νομοθετικό διάταγμα 136/1946 περί Αγορανομικού Κώδικα (ΦΕΚ 298/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Το Νομοθετικό διάταγμα 96/1973 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ 98/τ.Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

16. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

17. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

18. Την αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 94274/28.9.2012 (ΦΕΚ 2675/τ.Β΄/28−9−2012) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 4052/2012».

19. Την αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/25.10.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΒ 2912/τ.Β΄/30−10−2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ./19389/17.12.2012 (ΦΕΚ 3356/ τ.Β΄/17−12−2012) κατά την υπ’ αριθμ. 82961 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2219/τ.Β΄/9−9−2013).

20. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 (ΦΕΚ 1049/τ.Β΄/ 29−4−2013) κοινή υπουργική απόφαση, «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28−11−2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L348/31−12−2010)».

21. Την αριθμ. πρωτ. Γ5(α) /οικ.88979/20.11.2015 (ΦΕΚ 2577/τ.Β΄/30−11−2015) υπουργική απόφαση «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει.

22. Την αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3/Γ.Π οικ.70519/14.8.2014 (ΦΕΚ 2243/τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση επιστροφών rebate: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΥ/οικ. 3457/14.1.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/τ.Β΄/16−1−2014), «Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει και της αριθμ. οικ. 38733/6−5−2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1144/τ.Β΄/6−5−2014) «Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ.3457 (ΦΕΚ 64/ τ.Β΄/16−1−2014) υπουργικής απόφασης “Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων”».

23. Την αριθμ. πρωτ. Γ5/οικ. 38937/25.5.2015 (ΦΕΚ 946/τ. Β΄) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της με αριθμ. Γ5/οικ. 6931/22.12.2014 (ΦΕΚ 3676/τ.Β΄/31−12−2014) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

24. Το αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ24/140/25−11−2015 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

25. Το αριθμ. πρωτ. Α.Π. 7314/14−12−2015 έγγραφο του Υπουργού Υγείας.

26. Το αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ24/166/24−12−2015 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς και του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

αποφασίζουμε:


Την από 1−1−2016 κατάργηση της με αριθμ. Γ5/οικ. 6931/22.12.2014 (ΦΕΚ 3676/τ.Β΄/31−12−2014) υπουργικής απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠηγή: Taxheaven