Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αριθ. πρωτ.: 20637/27.1.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 133724/17.12.2015 εγκυκλίου Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης των ατομικών πράξεων προσδιορισμού προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αριθ. πρωτ.: 20637/27.1.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 133724/17.12.2015 εγκυκλίου Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης των ατομικών πράξεων προσδιορισμού προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Αθήνα, 27.01.2016
Πρωτ.: 20637

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και Γ.Δ.Σ.
ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ και ΑΓΟΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Δομοκού 5 – Τ.Κ. 104 45, Αθήνα
Τηλ. 210-8802754, Fax: 210-8257520

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ' αριθμ. 133724/17.12.2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ


Σύμφωνα με το άρθρο 23 της υπ΄ αριθμ. 104/7056/2015 Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο της υπ' αριθμ. 322/9580/2016 ΥΑ (Β' 99/2016), οι γεωργοί, στους οποίους γνωστοποιήθηκαν με κάθε πρόσφορο μέσο οι ατομικές πράξεις προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και διαπιστώνουν ότι υπάρχουν λάθη, διαφορές ή νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οριστικών δικαιωμάτων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015 (εφεξής: αίτηση αναθεώρησης) στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την παρούσα εγκύκλιο τροποποιείται η υπ' αριθμ. 133724/17.12.2015 εγκύκλιος με θέμα “Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης των ατομικών πράξεων προσδιορισμού προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης”, όσον αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης.

2. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 322/9580/2016 ΥΑ, οι γεωργοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης εντός 30 εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ατομικών πράξεων προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Δεδομένου ότι οι λεπτομέρειες υποβολής των αιτημάτων αναθεώρησης περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 133724/17.12.2015 εγκύκλιο, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων αναθεώρησης για το έτος ενίσχυσης 2015 ορίζονται 30 εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση της εν λόγω εγκυκλίου, ήτοι η 1η Φεβρουαρίου 2016.

Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 133724/17.12.2015 εγκύκλιοΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven