Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ99/04/47/25.1.2016 Αιτήσεις υπαγωγής οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. στις διατάξεις του Ν.3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» (Νόμος Κατσέλη) όπως ισχύει

Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ99/04/47/25.1.2016 Αιτήσεις υπαγωγής οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. στις διατάξεις του Ν.3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» (Νόμος Κατσέλη) όπως ισχύει

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: Γ99/04/47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 28, ΤΚ. 10437, Αθήνα
Τηλ.: 210 52.91.778, 210 52.91.720,
FAX: 210 52.91.709
E-mail: anagkastika@keao.gov.gr
Πληροφορίες: Σώχου Αναστασία

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Αιτήσεις υπαγωγής οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. στις διατάξεις του Ν.3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» (Νόμος Κατσέλη) όπως ισχύει»


Με αφορμή το ολοένα αυξανόμενο πλήθος αιτήσεων υπαγωγής φυσικών προσώπων στις διατάξεις του Ν.3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» (Νόμος Κατσέλη) όπως ισχύει», οι οποίες επιδίδονται είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) είτε στις αποκεντρωμένες κατά τόπον υπηρεσίες Κ. Ε Α. Ο., και αφορούν μεταξύ άλλων και στη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των αιτούντων στους λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην Ι.Κ.Α. (Ο.Γ.Α., O.A.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., κλπ) η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., κρίθηκε σκόπιμο με το παρόν έγγραφο να καταστεί σαφής ο ρόλος και η αποστολή του Κ.Ε.Α.Ο., καθώς και η συμμετοχή του στις προαναφερθείσες υποθέσεις.

Το Κ.Ε.Α.Ο. συστάθηκε με το άρ.101 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 167/23-07-2013) και έχει σκοπό, πρωτίστως, την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ως εκ τούτου, τα προκύπτοντα έσοδα από την είσπραξη των εν λόγω οφειλών αποδίδονται άμεσα στους οικείους Οργανισμούς μέσω της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ.4 του άρ.101 του Ν.4172/2013.

Επιπρόσθετα, το Κ.Ε.Α.Ο. δεν αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο, αλλά εποπτεύεται απλώς από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ή από Υποδιοικητή του Ιδρύματος μετά από εκχώρηση της αρμοδιότητας αυτής), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρ.101 του Ν.4172/2013.

Κατά συνέπεια, το Κ.Ε.Α.Ο. δεν αποτελεί πιστωτή των οφειλετών οι οποίοι αιτούνται την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν.3869/2010. Ως γνωστόν, στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου εμπίπτουν οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ', της παρ.2 του άρ.1 του Ν.3869/2010. Συνεπώς πιστωτής νοείται ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο ο αιτών έχει ενδεχόμενα δημιουργήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές και όχι το Κ.Ε.Α.Ο..

Σύμφωνα και με τις διατάξεις της περ. β' της παρ.1 του άρ.4 του Ν.3869/2010, η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να αναφέρει τους πιστωτές του (εν προκειμένω τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) καθώς και τις απαιτήσεις τους κατά αυτού και όχι τους φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διαχείριση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του (εν προκειμένω το Κ.Ε.Α.Ο., όπως κατ' αντιστοιχία ισχύει και στην περίπτωση οφειλών προς Πιστωτικά Ιδρύματα, τις οποίες (οφειλές) ενδεχομένως να διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες κατ1 εντολή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Επίσης, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τα προεκτεθέντα, το ΚΕΑΟ δεν έχει αυτοτελή ικανότητα παράστασης στα δικαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.64 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Εν κατακλείδι, το δικόγραφο της κατατεθείσας αίτησης πρέπει να στρέφεται κατά των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αποτελούν τους πιστωτές του οφειλέτη, καθώς και να κοινοποιείται με μέριμνα του οφειλέτη σε αυτούς, και όχι στο Κ.Ε.Α.Ο..Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΣ ΚΑΑΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

Πηγή: Taxheaven