Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 485/25.11.2015 Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή τους (υπάρχουν ακίνητα αδιανέμητα)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 485/25.11.2015 Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή τους (υπάρχουν ακίνητα αδιανέμητα)

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 485

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση τους (υπάρχουν ακίνητα αδιανέμητα).

Σχετικά: 1. Επιστολή σας, με α.π. Φ315/3934/07-10-2015 και α.π. ΕΣ 485/16-10-2015.
2. Επιστολή μας, με α.π. 150/06-06-2013

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος για τον τρόπο που θα αναβιώσει στο στάδιο της εκκαθάρισης, η εταιρεία με επωνυμία "....................... ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ", που έχει λυθεί και έχει κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της (υπάρχουν ακίνητα αδιανέμητα)», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει διατυπωθεί στην ανωτέρω σχετική (2) επιστολή μας, στην οποία και σας παραπέμπουμε, για την εφαρμογή των παρεχόμενων οδηγιών για την αντιμετώπιση ιδίου ακριβώς θέματος και ειδικότερα:

1) Εφόσον μετά την τεχνική έκθεση που συνέταξε η Δ.Ο.Υ Ξάνθης, το TAXIS αποδέχεται να αναβιώσει το ΑΦΜ της εταιρείας και ζήτησε την εγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ ως υπό εκκαθάριση εταιρεία, η εταιρεία θα πρέπει να σας υποβάλλει:

α) όλα τα δικαιολογητικά (αρχικό καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις, μέχρι και τη δήλωση λύσης και τη διακοπή της Δ.Ο.Υ.)

β) εφόσον στη δήλωση λύσης δηλώθηκε λανθασμένα ότι έχει περατωθεί η εκκαθάριση, θα πρέπει να υποβληθεί τροποποίηση της δήλωσης λύσης, με την οποία αφού αναφερθούν οι σχετικοί λόγοι που το επιβάλλουν (ότι δηλ. η εταιρία έχει ακόμη την κυριότητα ακινήτων και άρα δεν έχει ουσιαστικό περατωθεί η εκκαθάριση) θα αναβιώσει το στάδιο εκκαθάρισης της εταιρίας και οι εκκαθαριστές θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση με την αρμόδια ΔΟΥ για το χειρισμό της υπόθεσης. Ειδικότερα η ως άνω τροποποίηση της δήλωσης λύσης θα πρέπει να κατατεθεί και να θεωρηθεί από τη Δ.Ο.Υ., η οποία θα πρέπει προηγουμένως να έχει ενημερωθεί και να έχει συμφωνήσει σχετικά.

2). Η Υπηρεσία σας θα καταχωρίσει την εταιρία στο ΓΕΜΗ (σε εκκαθάριση) και αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, προκειμένου να διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, θα πρέπει να σας υποβάλλει τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. πρωτ. 105/14.3.2013 έγγραφό μας (απάντηση 16) και στο άρθρο 268 του Νόμου 4072/2012.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven