Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 484/25.11.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος υπαγωγής και εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ Ατομικών επιχειρήσεων με ΚΑΔ για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, επεξεργασίας δεδομένων και εκπαίδευσης

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 484/25.11.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος υπαγωγής και εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ Ατομικών επιχειρήσεων με ΚΑΔ για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, επεξεργασίας δεδομένων και εκπαίδευσης

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 484

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα
 
Θέμα : «Αντιμετώπιση αιτήματος υπαγωγής και εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ Ατομικών επιχειρήσεων με ΚΑΔ για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, επεξεργασίας δεδομένων και εκπαίδευσης»

Σχετικά: 1. Επιστολή σας απ Φ.315/3860/7-10-2015 και α.π. ΕΣ 484/15-10-2015 και
2. Έγγραφο με αρ.πρωτ. 99445/29-09-2015 έγγραφο της Δ/νσης εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γ.Γ.Ε. και Π.Κ.

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική (1) επιστολή σας, σχετικό με «Αντιμετώπιση αιτήματος υπαγωγής και εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ Ατομικών επιχειρήσεων με ΚΑΔ για παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης πληροφορικής, επεξεργασίας δεδομένων και εκπαίδευσης», σας γνωρίζουμε άτι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1) Όπως αναφέρεται και στο ανωτέρω σχετικό (2) έγγραφο της Δ/νσης εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γ.Γ.Ε. και Π.Κ., «Όπως γίνεται δεκτό από τη θεωρία και τη νομολογία, ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται στο κατάλογο των απαριθμούμενων στο νόμο εμπορικών πράξεων, εμπορική πράξη είναι γενικά κάθε πράξη συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών) που περιέχει διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών, φέρει τα στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου, αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει. Με άλλα λόγια, η άσκηση εμπορίας και η κτήση της εμπορικής ιδιότητας συνιστά πραγματικό γεγονός και προϋποθέτει προηγούμενη έρευνα των επαγγελματικών συνθηκών και συνεπώς εάν το φυσικό πρόσωπο ασκεί δραστηριότητα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης (με διάθεση εργατικού ή υπαλληλικού προσωπικού ή/και μηχανημάτων, μίσθωση επαγγελματικής στέγης κλπ) θεωρείται έμπορος».

2) Τα ως άνω ενδεικτικό παρατιθέμενα κριτήρια, για την απόδειξη της οργανωμένης επιχείρησης, προκειμένου να θεωρηθεί κάποιος ως έμπορος, δεν θα πρέπει να πληρούνται συσσωρευτικό και δεν μπορούν να λαμβάνονται συσσωρευτικά υπόψη.

3) Από τους ΚΑΔ που τέθηκαν υπόψη μας, «η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης πληροφορικής και επεξεργασίας δεδομένων», απαιτεί τη χρήση μηχανημάτων Η/Υ και συνεπώς στην συγκεκριμένη περίπτωση η επιχείρηση αυτή θεωρείται εμπορική και υποχρεούται για εγγραφή στο ΓΕΜΗ.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven