Αριθμ. 199/14.1.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1607/ 31.7.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νό

Αριθμ. 199/14.1.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1607/ 31.7.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νό

Αριθμ. 199

(ΦΕΚ Β' 99/27-01-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και

γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει.

2) Την υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1607/31.7.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Επιτροπή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 76540/29.10.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2359/3.11.2015) και 94395/23.12.2015 (ΦΕΚ τ. Β΄2913/31.12.2015) όμοιες.

3) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΝΜ/σκα/2245/156/12.1.2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

4) Την ανάγκη αντικατάστασης τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της ως άνω Επιτροπής.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1607/31.7.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 76540/29.10.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2359/3.11.2015) και 94395/23.12.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2913/31.12.2015) όμοιες ως εξής:

Στην Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο τη θέσπιση νέου πτωχευτικού δικαίου, με την υποβολή σχεδίου νόμου, αιτιολογικής έκθεσης και έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων, ορίζεται νέο τακτικό μέλος η Αλεξάνδρα Σκριβάνου του Σπυρίδωνος, Νομική Σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σε αντικατάσταση της Νικολέτας Μπιτούνη του Χρήστου.

Αναπληρώτρια της Αλεξάνδρας Σκριβάνου του Σπυρίδωνος ορίζεται η Αικατερίνη Ανουσάκη του Αριστείδη, Νομική Σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σε αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους Αικατερίνης Ιωάννου του Ιωάννη.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1607/31.7.2015), 76540/29.10.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2359/3.11.2015) και 94395/23.12.2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ 2913/31.12.2015) αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven