Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 509/4.11.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης σύστασης Ελληνικής Ετερόρρυθμης Εταιρείας, της οποίας εταίροι (ομόρρυθμος και ετερόρρυθμος) είναι αντίστοιχα δύο νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 509/4.11.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης σύστασης Ελληνικής Ετερόρρυθμης Εταιρείας, της οποίας εταίροι (ομόρρυθμος και ετερόρρυθμος) είναι αντίστοιχα δύο νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής

Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 509

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης σύστασης Ελληνικής Ετερόρρυθμης Εταιρείας, της οποίας εταίροι (ομόρρυθμος και ετερόρρυθμος) είναι αντίστοιχα δύο νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής»

Σχετικά : Επιστολή σας, με α.π. 5611/26-10-2015 και α.π. ΕΣ 509/04-11-2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της σύστασης Ελληνικής Ετερόρρυθμης Εταιρείας, της οποίας εταίροι (ομόρρυθμος και ετερόρρυθμος) είναι αντίστοιχα δύο νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής :

1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών με ιδρυτές νομικό πρόσωπα αλλοδαπής ορίζονται στο όρθρο 4 της ΚΥΑ K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470/Β/24-3-2011).

2. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 8 της ιδίας ΚΥΑ K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470/Β/24-3-2011) «Η ΥΜΣ αιτείται την χορήγηση φορολογικής ενημερότητας για καθένα από τους Ιδρυτές της υπό σύσταση εταιρείες. .......».

Συνεπώς στην περίπτωση που μας αναφέρετε και προκειμένου να προχωρήσετε στη σύσταση της με επωνυμία «................... και Σια ΕΕ», θα πρέπει να ζητήσετε να σας υποβληθεί φορολογική καθένα από τους ιδρυτές, ήτοι για την Εταιρεία "..................... CO" και για την εταιρεία ".............................. CO".Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven