Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 521/25.11.2015 Αντιμετώπιση Καταχώρισης λύσης EE, λόγω θανάτου Ετερορρύθμου εταίρου και δηλώσεων μη εισόδου των κληρονόμων του θανόντος

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 521/25.11.2015 Αντιμετώπιση Καταχώρισης λύσης EE, λόγω θανάτου Ετερορρύθμου εταίρου και δηλώσεων μη εισόδου των κληρονόμων του θανόντος

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 521

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα: Αντιμετώπιση Καταχώρισης λύσης EE, λόγω θανάτου Ετερορρύθμου εταίρου και δηλώσεων μη εισόδου των κληρονόμων του θανόντος.

Σχετικά : 1. Επιστολή σας, με e-mail 06-11-2015 και α.π. ΕΣ 521/06-11-2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικό με «Αντιμετώπιση Καταχώρισης λύσης EE, λόγω θανάτου Ετερορρύθμου εταίρου και δηλώσεων μη εισόδου των κληρονόμων του θανόντος», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Ορθά θέσατε την εταιρεία με επωνυμία «................... ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης (λόγω θανάτου του μοναδικού Ετερορρύθμου εταίρου και δηλώσεων μη εισόδου των κληρονόμων του θανόντος) εφόσον μέσα σε δύο μήνες δεν δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου, δεδομένου ότι:

α) Το άρθρο 282 του ν.4072/2012 ορίζει ότι:

«1. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ετερόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται ως ομόρρυθμη.
2. Η ετερόρρυθμη εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη με ομόφωνη απόφαση των εταίρων» και

β) Το άρθρο 267 του ν.4072/2012 ορίζει ότι:

«Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσο σε δύο μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου».

2. Αναδρομική είσοδος νέων εταίρων δεν μπορεί να γίνει.

3. Ο Εκκαθαριστής (εναπομείνας ομόρρυθμος εταίρος), αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, και προκειμένου να διαγραφεί η εταιρεία από το ΓΕΜΗ, θα πρέπει να σας υποβάλλει τα δικαιολογητικό, κατά τα αναφερόμενα στο αρ. πρωτ. 105/14.3.2013 έγγραφό μας (απάντηση 16) και στο άρθρο 268 του Νόμου 4072/2012.

 

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven