Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 486/25.11.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης σε μερίδα ΟΕ (που προήλθε από μετατροπή ΑΕ) ισολογισμού της προηγηθείσας χρήσης ως ΑΕ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 486/25.11.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης σε μερίδα ΟΕ (που προήλθε από μετατροπή ΑΕ) ισολογισμού της προηγηθείσας χρήσης ως ΑΕ

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 486

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης σε μερίδα ΟΕ (που προήλθε από μετατροπή ΑΕ) ισολογισμού της προηγηθείσας χρήσης ως ΑΕ»

Σχετικά : Επιστολή σας, με α.π. Ε1679/1358/08-10-2015 και α.π. ΕΣ 485/16-10- 2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στη μερίδα εταιρείας "............ ΟΕ" (που προήλθε από μετατροπή της εταιρεία ".........................ΑΕ", ισολογισμού της προηγηθείσας χρήσης της ΑΕ», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Εφόσον η μερίδα της ΟΕ, αποτελεί συνέχεια της μερίδας της ΑΕ (από μετατροπή της οποίας προήλθε η ΟΕ), τις οικονομικές καταστάσεις, της χρήσης της ΑΕ που προηγήθηκε της μετατροπής, μπορείτε να τις καταχωρίσετε στη μερίδα της ΟΕ, μέσω της εφαρμογής του www.businessregistry.gr.


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
 Πηγή: Taxheaven