Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 495/4.11.2015 Εγγραφή στο ΓΕΜΗ Ατομικής Επιχείρησης με αντικείμενο «παροχή υπηρεσιών δασολόγου, συντήρησης και κατασκευής έργων πρασίνου», η οποία απασχολεί και προσωπικό

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 495/4.11.2015 Εγγραφή στο ΓΕΜΗ Ατομικής Επιχείρησης με αντικείμενο «παροχή υπηρεσιών δασολόγου, συντήρησης και κατασκευής έργων πρασίνου», η οποία απασχολεί και προσωπικό

Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 495

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα: Εγγραφή στο ΓΕΜΗ Ατομικής Επιχείρησης με αντικείμενο "παροχή υπηρεσιών δασολόγου, συντήρησης και κατασκευής έργων πρασίνου", η οποία απασχολεί και προσωπικό.

Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail την 15-10-2015 και α.π. ΕΣ 495/21-10-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικό με την «εγγραφή στο ΓΕΜΗ της Ατομικής σας Επιχείρησης Δασολόγου - Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών δασολόγου, συντήρησης και κατασκευής έργων πρασίνου και στην οποία απασχολείτε και προσωπικό, ως με την Υπηρεσία ΓΕΜΗ στην οποία υπάγεστε», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Η επιχείρησή σας, ως «Εργολήπτρια Δημοσίων Έργων, η οποία ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών δασολόγου, συντήρησης και κατασκευής έργων πρασίνου και η οποία απασχολεί προσωπικό», υποχρεούται να εγγράψει στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις (του άρθρου 1, παραγρ. 1α, του ν.3419/2005, όπως ισχύει), όπου ορίζονται τα εξής:
«1. Καθιερώνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής "οι υπόχρεοι"). α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε και σχετικά έγγραφα α) ταυ Ε.Σ. (αρ. πρωτ. 221/22.4.2015) και β) της Δ/νσης εταιρειών και ΓΕΜΗ. της Γ.Γ.Ε.και Π.Κ. (αρ. πρωτ. 97333/23.9.2015), στην ηλεκτρονική δ/νση : http://www.businessportal.gr/egkyklioi.php.

2. Ως προς την Υπηρεσία ΓΕΜΗ στην οποία υπάγεστε, σας γνωρίζουμε ότι, υπάγεστε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου της έδρας της επιχείρησης σας. (άρθρο 2, παραγρ. 2α, του ν.3419/2005 όπως ισχύει).Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven