Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 487/25.11.2015 Ερωτήματα σας α) για τον τρόπο Υπογραφής των ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και β) για τον χρόνο υλοποίησης από την ΚΥ ΓΕΜΗ της απόφασής μας (α.π. 440/17-09-2015)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 487/25.11.2015 Ερωτήματα σας α) για τον τρόπο Υπογραφής των ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και β) για τον χρόνο υλοποίησης από την ΚΥ ΓΕΜΗ της απόφασής μας (α.π. 440/17-09-2015)

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 487

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα
 
Θέμα: «Ερωτήματα σας α) για τον τρόπο Υπογραφής των ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και β) για τον χρόνο υλοποίησης από την ΚΥ ΓΕΜΗ της απόφασής μας (α.π. 440/17-09-2015)»

Σχετικό: Επιστολή σας, με α.π. 6368/09-10-2015 και α.π. ΕΣ 487/16-10-2015.

Απαντώντας στα Ερωτήματα σας α) για τον τρόπο Υπογραφής των ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και β) για τον χρόνο υλοποίησης από την ΚΥ ΓΕΜΗ της απόφασής μας (α.π 440/17-09-2015)», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Από καμιά διάταξη δεν προκύπτει ότι, οι ανακοινώσεις καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, που αναρτώνται στο πεδίο «Δημοσιότητα» στο www.businessregistry.gr, πρέπει να υπογράφονται υποχρεωτικά με προηγμένη Ψηφιακή υπογραφή, όπως ορίζεται για τα χορηγούμενα σε ψηφιακή μορφή κάθε είδους πιστοποιητικό, βεβαιώσεις ή αντίγραφα άλλων εγγράφων κατόπιν ηλεκτρονικών αιτήσεων [στις ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014 (ΦΕΚ 2919 Β) και ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623 Β)]. Συνεπώς οι ανακοινώσεις καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, θα εξακολουθούν να υπογράφονται με φυσική υπογραφή και θα αναρτώνται στη «δημοσιότητα» ως αρχεία pdf (απ' όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί είτε να τις εκτυπώνει, είτε και να διαπιστώσει τη γνησιότητά των).

2. Η υλοποίηση από την ΚΥ ΓΕΜΗ της απόφασής μας (α.π 440/17-09-2015) θα γίνει των επομένων δύο εβδομάδων.
 

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης


Πηγή: Taxheaven