Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 490/25.11.2015 Ερώτημα για την εταιρεία ........................ Ο.Ε

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 490/25.11.2015 Ερώτημα για την εταιρεία ........................ Ο.Ε

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 485

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Ερώτημα για την εταιρεία ........................ Ο.Ε»

Σχετικά:

1. Επιστολή σας (με αρ. πρωτ. 4129/12-10-2015 και με ΑΠ εισερχομένου στο ΕΣ 490/16.10.2015

2. Επιστολή ΕΣ αρ. πρωτ. 460/29.09.2015

Σε απάντηση του ερωτήματος σας με το οποίο τέθηκε το θέμα «των απαιτούμενων ενεργειών από την πλευρό σος στην περίπτωση κατά την οποία σε Ομόρρυθμη εταιρεία της οποίος η καταστατική της διάρκεια έληξε», σας γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, όπως έχει ήδη διατυπωθεί και στο ανωτέρω (2) σχετικό έγγραφο μας, έχει ως εξής:

Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο καταστατικό, μετά τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 259-268 του ν. 4072/2012 σύμφωνα με τα οποία «αν σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση».

Για τη διαδικασία της λύσης μιας εταιρείας και θέσης αυτής σε εκκαθάριση, σας παραπέμπουμε στο σχετικό έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-1493/11.4.2014 (ΑΔΑ ΒΙΗ2Φ-Υ2Ε) η οποία σας έχει κοινοποιηθεί.

Εν προκειμένω, σύμφωνα με το καταστατικό της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «.................................. Ο.Ε» η διάρκεια αυτής έληξε στις 28 Ιουνίου 2014.

Συνεπώς η ΥΓΕΜΗ οφείλει να αλλάξει αυτεπάγγελτα την κατάσταση της εταιρείας σε «λύση και εκκαθάριση» κατά τη διαδικασία των αυτεπάγγελτων καταχωρίσεων του άρ. 11 ν. 3419/2005.

Στη συνέχεια και εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η διανομή της περιουσίας της, με ομόφωνη απόφαση των εταίρων η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει από το στάδιο της εκκαθάρισης


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανόκης


Πηγή: Taxheaven