Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 530/2015 Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 530/2015 Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗ

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 530

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗ

Σχετικά : Επιστολή σας, με α.π. 891/9-11-2015 και με α.π. ΕΣ 530/16-11-2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗ», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρ. 1 του Εμπορικού Νόμου, «Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικός και κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορίαν».

Για τον χαρακτηρισμό επομένως του εμπόρου απαιτείται η άσκηση των εμπορικών πράξεων να γίνεται κατά σύνηθες επάγγελμα, δηλαδή με σειρά ομοειδών πράξεων κατά συνήθεια και όχι κατά κύριο επάγγελμα.

Ως «σύνηθες επάγγελμα» θεωρείται το επάγγελμα με το οποίο επιδιώκεται κατά τρόπο συστηματικό βιοπορισμός.

Σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο, την εμπορική ιδιότητα διατηρούν οι παρακάτω επιχειρήσεις:

• Η αγορά προϊόντων, γης ή τέχνης με σκοπό τη μεταπώληση τους ως έχουν, ακατέργαστα, ή μετά από κατεργασία, είτε με σκοπό εκμίσθωσης τους
• Η επιχείρηση προμήθειας
• Η επιχείρηση παραγγελίας
• Η επιχείρηση χειροτεχνίας
• Η επιχείρηση πρακτορείας
• Επιχείρηση μετακόμισης - μεταφοράς
• Επιχείρηση πλειστηρίασης
• Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων
• Κολλυβιστικές εργασίες
• Τραπεζικές εργασίες
• Επιχείρηση μεσιτείας
• Συναλλαγές μεταξύ εμπόρων
• Παροχής τουριστικού καταλύματος.

Αντίθετα, ως ελευθέριο επάγγελμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 48 του ν.2238/1994 χαρακτηριζόταν εκείνο στο οποία προείχε το στοιχείο της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας (σχετ.: ΠΟΛ.1120/25.4.2014), ήτοι: «1. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα».

Περαιτέρω στο (με αρ.πρωτ. 99445/29.9.2015) έγγραφο της Δ/νσης εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γ.Γ.Ε. και Π.Κ., αναφέρεται ότι: «Όπως γίνεται δεκτό από τη θεωρία και τη νομολογία, ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται στο κατάλογο των απαριθμούμενων στο νόμο εμπορικών πράξεων, εμπορική πράξη είναι γενικά κάθε πράξη (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής στοιχείων υπηρεσιών) που περιέχει διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών, φέρει τα στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου, αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει. Με άλλα λόγια, η άσκηση εμπορίας και η κτήση της εμπορικής ιδιότητας συνιστά πραγματικό γεγονός και προϋποθέτει προηγούμενη έρευνα των επαγγελματικών συνθηκών και συνεπώς εάν το φυσικό πρόσωπο ασκεί δραστηριότητα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης (με διάθεση εργατικού ή υπαλληλικού προσωπικού ή/και μηχανημάτων, μίσθωση επαγγελματικής στέγης κλπ) θεωρείται έμπορος».

Συνεπώς, στην υπό κρίση περίπτωση, θα πρέπει να εξετασθεί εάν, το μέλος σας / φυσικό πρόσωπο, ασκεί τις δραστηριότητες (που στην επιστολή σας αναφέρετε) στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης (με διάθεση εργατικού ή υπαλληλικού προσωπικού ή/και μηχανημάτων, μίσθωση επαγγελματικής στέγης κλπ) οπότε θεωρείται έμπορος και δεν μπορεί να διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ. ή αν δεν τις ασκεί όποτε ορθά αιτείται την διαγραφή του από το ΓΕΜΗ.
 


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven