Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 534/19.11.2015 Ερώτημά σας για την αποδοχή ή μη μισθωτηρίου, που μισθώθηκε από τον ομόρρυθμο εταίρο για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα της υπό σύσταση ΟΕ και που υποβλήθηκε ως δικαιολογητικό σύστασης της Ομόρρυθμης Εταιρείας

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 534/19.11.2015 Ερώτημά σας για την αποδοχή ή μη μισθωτηρίου, που μισθώθηκε από τον ομόρρυθμο εταίρο για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα της υπό σύσταση ΟΕ και που υποβλήθηκε ως δικαιολογητικό σύστασης της Ομόρρυθμης Εταιρείας

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 534

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα : «Ερώτημά σας για την αποδοχή ή μη μισθωτηρίου, που μισθώθηκε από τον ομόρρυθμο εταίρο για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα της υπό σύσταση ΟΕ και που υποβλήθηκε ως δικαιολογητικό σύστασης της Ομόρρυθμης Εταιρείας»

Σχετικά : Επιστολή σας, με α.π. 4182/21-10-2015 και α.π. ΕΣ 499/23-10-2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, με την οποία ερωτάτε «για την αποδοχή ή μη μισθωτηρίου, που μισθώθηκε από τον ομόρρυθμο εταίρο για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα της υπό σύσταση ΟΕ και που υποβλήθηκε ως δικαιολογητικό σύστασης της Ομόρρυθμης Εταιρείας», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών ορίζονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470/Β/24-3-2011), όπου ειδικότερα:

• Στην παράγραφο 1, εδάφιο Δδ, ορίζεται ότι υποβάλλεται: «Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο ή επίσημο αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης για την έδρα της υπό σύσταση Εταιρείας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος».

• Στην παράγραφο 2, ορίζεται ότι: Η Υπηρεσία Μίας Στάσης προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των ανωτέρω εγγράφων και σε περίπτωση που δεν είναι ορθά συμπληρωμένα, παρουσιάζουν ελλείψεις ή αντιφάσεις ή τα στοιχεία τους δεν είναι ευκρινή, τάσσει προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών, και εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την ημερομηνία λήψης από τον εκπρόσωπο της υπό σύσταση Εταιρείας της σχετικής πρόσκλησης για την συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.3 του άρθρου 5, παρ. 3 του άρθρου 6 και παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3853/2010.

2. Από το έλεγχο του διαβιβασθέντος μισθωτηρίου διαπιστώθηκε ότι, δεν υπάρχει κώλυμα αποδοχής του, αφού

α) Είναι μεν μισθωμένο από τον ομόρρυθμο εταίρο, πλην όμως στον όρο 6 ορίζεται ότι, επιτρέπεται να προσλαμβάνει συνεταίρους και να ιδρύει οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία και

β) Είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
 

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης
Πηγή: Taxheaven