Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 536/19.11.2015 Καταχώριση Αγωγής για λύση, εταιρείας που δεν έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ και Αυτεπάγγελτη καταχώριση υπόχρεου απογραφής στο ΓΕΜΗ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 536/19.11.2015 Καταχώριση Αγωγής για λύση, εταιρείας που δεν έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ και Αυτεπάγγελτη καταχώριση υπόχρεου απογραφής στο ΓΕΜΗ

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 536

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα : Καταχώριση Αγωγής για λύση, εταιρείας που δεν έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ και Αυτεπάγγελτη καταχώριση υπόχρεου απογραφής στο ΓΕΜΗ

Σχετικά: 1. Έγγραφό σας (με α.π. 10027/22-10-2015) και (με α.π. ΕΣ 501/23-10-2015).
2. Έγγραφο ΕΣ (με α.π. 169/16-09-2014)

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό (1) έγγραφό σας, «σχετικά με την δυνατότητα καταχώρισης στο ΓΕΜΗ αγωγής για λύση της εταιρείας με επωνυμία : "............................ ΑΕ", η οποία δεν έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Για να γίνει καταχώριση στο ΓΕΜΗ, της αγωγής για λύση της εταιρείας με επωνυμία: "..................................... ΑΕ" (σύμφωνα με το άρθρο 48, παραγρ. 4, του Ν2190/1920 όπως ισχύει), η οποία (αγωγή) σας διαβιβάσθηκε από το Τμήμα ΑΕ της ΠΕ Κεντρικού τομέα Αθηνών (με το αρ. πρωτ. 18304/17-09-2015 έγγραφό τους), θα πρέπει η εταιρεία να έχει απογραφεί και να έχει αποκτήσει μερίδα στο ΓΕΜΗ.

2. Όπως αναφέρουμε και στο ανωτέρω σχετικό (2) έγγραφό μας «Στις περιπτώσεις που δεν έχουν ή δεν υποβληθούν από υπόχρεο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον και τα σχετικά δικαιολογητικά για την απογραφή στο ΓΕΜΗ (έτσι ώστε ο υπόχρεος να αποκτήσει μερίδα στο ΓΕΜΗ), οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ μπορούν, (σύμφωνα και με την Κ1−1798 οικ.:/28.9.2012 Υ.Α., άρθρο 2 παρ.6 εδ. β'), μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος (κάθε έχοντος έννομο συμφέρον ή όταν περιέλθουν σ' αυτές δικαστικές αποφάσεις κλπ), να ζητούν από τις Αρχές που τηρούσαν τα Μητρώα και Βιβλία, να ανακαλούν και να τους διαβιβάζουν τα δεδομένα, προκειμένου να εισαχθούν στο ΓΕΜΗ για να είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη καταχώρηση, μεταβολή ή και διαγραφή υπόχρεων, που παρέλειψαν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση καταχώρησης (απογραφής)».

Συνεπώς θα πρέπει να ζητήσετε, από το Τμήμα ΑΕ της ΠΕ Κεντρικού τομέα Αθηνών, να σας διαβιβάσουν τα σχετικό δικαιολογητικά, για να προβείτε σε αυτεπάγγελτη καταχώριση της εν λόγω ΑΕ στο ΓΕΜΗ και εν συνεχεία να προχωρήσετε στην καταχώριση της αγωγής για λύση της εταιρείας, αφού παράλληλα αναζητήσετε είτε α) την νέα ημερομηνία συζήτησης της αγωγής, αν η συζήτηση της 23/01/2013 αναβλήθηκε, β) την αντίστοιχη Δικαστική απόφαση, αν ή αγωγή συζητήθηκε και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven