Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 535/19.11.2015 Αντιμετώπιση αιτημάτων καταχώρισης στοιχείων της Εταιρείας quot;.............................. ΕΠΕquot;, για τα οποία μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε η μη πληρότητα και νομιμότητα τους

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 535/19.11.2015 Αντιμετώπιση αιτημάτων καταχώρισης στοιχείων της Εταιρείας quot;.............................. ΕΠΕquot;, για τα οποία μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε η μη πληρότητα και νομιμότητα τους

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 535

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : «Αντιμετώπιση αιτημάτων καταχώρισης στοιχείων της Εταιρείας ".............................. ΕΠΕ", για τα οποία μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε η μη πληρότητα και νομιμότητα τους»

Σχετικά : Επιστολή σας, με α.π. Ε1229/22.10.2015 και α.π. ΕΣ 500/23.10.2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτημάτων καταχώρισης στοιχείων της Εταιρείας με επωνυμία ".................................... ΕΠΕ", για τα οποία μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε η μη πληρότητα και η νομιμότητά τους», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Η διαδικασία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου 3419/2005 όπως ισχύει και η καταχώριση γίνεται μετά από τους ελέγχους που ορίζονται στην παραγράφους 41 του ιδίου άρθρου ή μετά τις συμπληρώσεις των δικ/κών όπως επίσης ορίζεται στην παράγραφο 52 του άρθρου αυτού (όπως οι παράγραφοι παρατίθενται στις κατωτέρω 1 και 2 σημειώσεις).

2. Συνεπώς θα πρέπει, να ενημερώσετε την εταιρεία ότι υποχρεούται, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις των δικαιολογητικών για την «καταχώριση των οικονομικών καταστάσεων και των πρακτικών Γενικής συνέλευσης», για τα οποία μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε η μη πληρότητα και η μη νομιμότητά τους και ότι σε διαφορετική περίπτωση τα σχετικά αιτήματά της θα απορριφθούν.

Ως εκ του περισσού τονίζουμε ότι, οι διαφορές μεταξύ των εταίρων, που οδηγούν σε μη λήψη αποφάσεων και σε μη λειτουργία της εταιρείας, μπορούν να επιλυθούν με νόμιμο τρόπο (προσφυγή σε διαιτησία ή δια της δικαστικής οδού).


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης


_____________________
1 «4. Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου, με την παραλαβή της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πρωτοκόλληση της αίτησης και ελέγχει τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη νομιμότητά τους. Ο έλεγχος, που διενεργείται κατά το προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνει και την καταβολή κάθε τέλους που προβλέπεται από το άρθρο 8 και κάθε φόρου ή εισφοράς που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ως προϋπόθεση για την καταχώρηση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στις καταχωρήσεις, που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5, το αργότερο μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης ή από την ημέρα κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 κοινοποιήσουν στην προαναφερόμενη υπηρεσία τις πράξεις τους .............».

2 «5. Οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.. σε περίπτωση που η αίτηση, τα προσκομισθέντα έγγραφα και τα λοιπά δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, προσκαλούν τον υπόχρεο είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που καταχωρίζονται. Η χορήγηση της ανωτέρω προθεσμίας παρατείνει κάθε νόμιμη προθεσμία προς καταχώρηση στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν η προθεσμία των πέντε (5) ημερών ή η προθεσμία που παρατείνεται παρέλθουν άπρακτες ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, η αίτηση καταχώρησης απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση των υπηρεσιών καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και καταπίπτουν, υπέρ αυτών, τα σχετικά τέλη καταχώρησης και η επιμελητηριακή συνδρομή».Πηγή: Taxheaven