Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 540/2.12.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 540/2.12.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 540

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας»

Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail της 11-11-2015 και με α.π. ΕΣ 540/26-11-2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

α) Το άρθρο 270 του ν.4072/2012 με τίτλο «Αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα», ορίζει ότι:
«1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με εξαίρεση εκείνη της παρ. 3 του άρθρου 251, εφαρμόζονται αναλόγως και στην αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα.» Δηλαδή οι διατάξεις για τις ομόρρυθμες εταιρείες εφαρμόζονται αναλόγως και στις αστικές εταιρείες.

β) Το άρθρο 259 του ν.4072/2012 με τίτλο «Λύση της εταιρείας», ορίζει ότι:
«2. Η ομόρρυθμη εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, β) με απόφαση των εταίρων, γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας».

γ) Το άρθρο 266 του ν.4072/2012 με τίτλο «Στάδιο εκκαθάρισης», ορίζει ότι:
«1. Αν σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. 2. Τα ονόματα και η κατοικία των εκκαθαριστών εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης εκκαθαριστή. 3. Οι εκκαθαριστές υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση». 4. Κατά την έναρξη και την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές συντάσσουν ισολογισμό. 5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης η εταιρεία διαγράφεται από το Γ. Ε ΜΗ. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας παραδίδονται προς φύλαξη σε έναν από τους εταίρους ή σε τρίτο. Σε περίπτωση διαφωνίας ο εταίρος ή ο τρίτος ορίζεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.»

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία σας μπορεί να καταχωρίσει στο ΓΕΜΗ τη λύση και θέση σε εκκαθάριση της Αστικής εταιρείας ή με απόφαση των εταίρων ή/και με συμφωνητικό λύσης και αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, ο Εκκαθαριστής θα πρέπει να σας υποβάλλει τον ισολογισμό πέρατος της εκκαθάρισης, προκειμένου να διαγραφεί η εταιρεία από το ΓΕΜΗ, κατά τα αναφερόμενα στο αρ. πρωτ. 105/14-3-2013 έγγραφό μας (απάντηση 16), στο άρθρο 268 του Νόμου 4072/2012 και στα αρ. πρωτ. 67428/22.6.2015 και 68293/24.6.2015 έγγραφα της Δ/νσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven